SEKES ry:n hallitus 2018

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry valitsi vuosikokouksessaan 15.11.2017 yhdistykselle hallituksen vuodelle 2018. Hallituksen puheenjohtajana  aloittaa Martti Husu, Kouvola Innovation Oy.

SEKESin  hallitukseen 2018 kuuluvat:

Martti Husu, Kouvola Innovation Oy, (hallituksen puheenjohtaja)

Minna Heikkinen, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Pikes Oy

Jari Hentilä, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Ulla Haggren, Jämsän kehittämisyhtiö Jämsek Oy

Kimmo Heikka, Kemin Digipolis Oy

Antti Toivanen, Kainuun Etu Oy

Pekka Nuutinen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Elina Pekkarinen, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy KEUKE

Juha Kauppinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Jarl Sundqvist, Ab Jakodstadregionens Utvecklingsbolag Concordia

Hallituksen asiantuntijajäseninä toimivat Jarkko Huovinen Kuntaliitosta ja Susanna Kallama Suomen Yrittäjistä.

Lisätiedot:

Jaakko Helenius, puh. 0500 498 020 tai jaakko.helenius@sekes.fi

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan. SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.  SEKESiin kuuluu 45  kehittämisorganisaatiota, Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto sekä alan kv-järjestö EURADA.

Vuonna 2016 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät syvemmin noin 32 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli 100 000.

 

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin lausunto yritystukien uudistamisesta

Yritystukien uudistaminen

Valtioneuvosto on pyytänyt Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:ltä lausuntoa yritystukien uudistamisesta

Kehitysyhtiöt ovat kuntien omistamia, vapaaehtoisista tarpeista syntyneitä yhtiöitä, jotka edistävät alueen yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Kehitysyhtiöiden yritysneuvojat kohtaavat laajasti erilaisia asiakkaita, arvioivat asiakkaiden palvelutarpeen ja vastaavat oman palvelutarjontansa ohella yritysten ohjaamisesta sekä yksityisten, että julkisten palveluiden käytössä.

SEKES-verkoston 45 jäsenyhtiötä työskentelivät vuonna 2016 syvemmin yhteensä noin 32 000 yrityksen kanssa, kaikkiaan kontakteja oli yli 100 000  ja yhtiöt muodostavat siten kattavimman kansallisen yritysyhdyspinnan. Välittäjärooli lähellä asiakasta on yksi kehitysyhtiön tehtävistä osana kansallista yrityskehitysjärjestelmää.

SEKES kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiään uudistukseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Lähtökohtaisesti tavoite suunnata tukia yritysten uudistumista, kasvua ja pitkän aikavälin tuottavuutta kehittäviin toimiin on kannatettava. Suomen kilpailukykyä on parannettava globaalissa markkinassa, tuet suunnattava kasvuun, tuottavuuden parantamiseen ja kansainvälistymiseen. Myös erilaiset nopeat kokeilut mahdollistavat tukimuodot tulosten arviointeineen ovat kannatettavia, yleisesti ottaen kansallisia tukijärjestelmiä ja niiden tehokkuutta tulee pystyä vertaamaan keskenään.

Byrokratian purkua on tehtävä myös yritystuissa ja esim. lump sum/kertakorvausmalli on otettava käyttöön laajemmin. Innovaatio- ja palveluseteli on eräs tällainen kertakorvausmalli, josta on jo hyviä kokemuksia ja jonka käyttöä tulee laajentaa.

Suomen yritystukijärjestelmän painopistettä olisi siirrettävä teknologian tutkimisesta ja kehittämisestä innovaatioihin eli markkinoille vietävien tuotteiden ja palveluiden tukemiseen. Suomi on OECD:n tutkimusten mukaan onnistunut heikosti teknologian hyödyntämisessä vaikka panostamme verrokkiryhmässä merkittävästi kehittämiseen, erityinen tarve on markkinoinnin, myynnin ja kansainvälistymisen tukeen pk-sektorille. Tekesin ja ELY-keskusten myöntämät tuet pääsääntöisesti tukevat tätä tavoitetta ja ovat tapauskohtaisesti yritys- ja/tai hanketasolla arvioituja ja siten hyvin kohdentuvia.

Tukia on verrattava kansainvälisesti eikä Suomen tukijärjestelmä tai sen puute saa aiheuttaa yrityksille kilpailuhaittaa kansainvälisillä markkinoilla Tämä tulee myös esiin EU-osarahoitteisten sekä joidenkin verotukien kohdalla.

Yritystukien luettelossa on myös tuki-instrumentteja, joiden tavoitteet ovat muualla kuin tuen saavan yrityksen toiminnan kehittämisessä, esim. pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy, vähäpäästöisten energian tuotantomuotojen yleistyminen ja niin edelleen.  Näitä tukia tulisi arvioita varsinaisen tavoitteen näkökulmasta.

Yritystukilainsäädännön ohjeistus ja tulkinnat on yhtenäistettävä koko Suomessa, alueellisia eroja voi olla itse tukitasoissa mutta myöntämiskriteerien tulee olla samat.  Eri julkiset rahoittajat arvioivat yrityksiä samojen kriteerien kuten liiketoimintasuunnitelma, kasvu- ja kehittämistavoitteet mukaan, mutta yhtenäistä rahoitushakemusjärjestelmää ole rakennettu, tässä olisi merkittävä tehostamismahdollisuus.

Laajempana tavoitteena valtionhallinnossa on tuottaa yhä suurempi osa palveluista digitaalisesti. Tämä korostaa yrityspalveluissa kehitysyhtiön roolia, kokemus on osoittanut, että digitaalisten palvelujen käyttö ja sen aloittaminen vaatii monessa tapauksessa lähipalveluna tuotettua henkilökohtaista ohjausta.

Kuntien omistamille kehittämisyhtiöille myönnetyn toimintaympäristötuen on joissakin yhteyksissä katsottu olevan valtiontukea, jolloin tuki on myönnetty de minimiksenä. Tulkinta käytännössä estää kehittämisyhtiöitä hyödyntämästä toimintaympäristötukea. Kehittämisyhtiöt ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, eivätkä ne toimi markkinoilla ja kuntien kehittämisyhtiöt tulee rinnastaa tuen saajina kuntiin, jolloin niille myönnetyssä tuessa ei synny kiellettyä valtiontukea.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, 0500 498 020,  jaakko.helenius@sekes.fi

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Jyväskylän yritystehdas Oy  hakee toimitusjohtajaa

Osaatko innostaa ja motivoida? Oletko yhteistyön tekijä, organisaattori ja valmentaja, joka haluaa rakentaa ja kehittää yrittäjyyttä sekä uusia yrityksiä?

Toimintansa aloittava, uuteen yritystoimintaan innostava ja kannustava Jyväskylän Yritystehdas Oy etsii toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

TOIMITUSJOHTAJAA

ainutlaatuiselle näköalapaikalle ottamaan kokonaisvaltaisesti ja menestyksekkäästi vastuun yrityksen operatiivisesta toiminnasta uraauurtavassa eri koulutusalat ja -asteet ylittävässä yrityksessä.

Toimitusjohtajana vastaat aloittavan yrityksen liiketoiminnasta, palvelujen tuottamisesta omistajille ja toteutat valittua strategiaa tuloksellisesti. Keskeisimpiä tehtäviäsi on yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan innostaminen sekä se, että autat löytämään polkuja ja ideoita uuden, erityisesti oppilaitoksista tulevan yrittäjyyden syntymiseen. Tarjoat myös monipuolista ja uudenlaista tukea sekä valmennusta yrittäjyysosaamisen kehittämiseen monille eri kohderyhmille. Taitavana vuorovaikuttajana verkostoidut aktiivisesti ja hands-on -tyyppisenä moniosaajana osallistut myös yhtiön päivittäiseen operatiiviseen toimintaan omistajaorganisaatioiden ja yhtiön muun henkilökunnan kanssa.

Valittavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Edellytämme myös yrittäjähenkisyyttä, innovatiivisuutta, osaamista ja ymmärrystä yrittäjyydestä sekä myynnistä, markkinoinnista ja start-up -yritysten kehittämisestä. Tehtävä vaatii erinomaisia neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä sekä sujuvaa kielitaitoa. Arvostamme myös pedagogista osaamista ja kokemusta esimiestyöstä, kansanvälisyydestä sekä valmennus- ja neuvontapalveluiden tuottamisesta.

Lisätietoja tehtävästä antavat perustettavan yrityksen hallituksen puheenjohtaja Risto Kovala p. 050 365 0012 ja Personnel Group, aluepäällikkö Terhi Tuukkanen p. 050 441 6658  terhi.tuukkanen@personnel.fi. Jätä hakemuksesi ja CV:si osoitteessa: www.personnel.fi viimeistään 22.10.2017.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Forssan Yrityskehitys Oy hakee toimitusjohtajaa

FORSSAN YRITYSKEHITYS OY on Forssan kaupungin elinkeinoyhtiö. Tavoitteemme on olla yrittäjän paras kumppani. Henkilöstömme on kuusi työntekijää ja yhtiömme vuotuinen liikevaihto on noin 1,7 milj. €.

Haemme yhtiömme palvelukseen vakituiseen työsuhteeseen

TOIMITUSJOHTAJAA 

Olet 2020- luvun yritysvisiönääri ja sinulla on työhön sopiva koulutus ja sujuva englannin kielen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Toimitusjohtajana kuulut kaupungin johtoryhmään ja työskentelet kaupunginjohtajan työparina. Tehtäväsi on toteuttaa hallituksen hyväksymää strategiaa. Vastuualueeseesi kuuluu myös FYK:n tytäryhtiöiden toiminta.

Arvostamme:

  • elinkeinoelämän ja yritystoiminnan laajaa tuntemusta
  • kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja
  • näyttöä muutosjohtamisesta
  • rahoitusalan ja -kanavien tuntemusta
  • kykyä toimia osana työyhteisöä  ja alueemme verkostoissa
  • intoa kiertää yrityksissä
  • rakennus- ja kiinteistöalan tuntemusta

Hakemukset CV:llä ilman todistusjäljennöksiä ja palkkatoivomuksella varustettuina toimitetaan viimeistään 2.10.2017 kello 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@forssa.fi. Työsuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat: FYK:n hallituksen puheenjohtaja Jaana Lähteenkorva puh. 040 831 6380 Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi puh.050 564 0001

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Naturpolis Oy vetämään Hossan kansallispuiston matkailuhanketta

HOSSAN KANSALLISPUISTOA TUKEVAN MATKAILUYHTEISTYÖN AKTIVOINTIHANKE (HOSSA+) KÄYNNISTYI

Hossa+ -hankkeen tavoitteena on aktivoida Hossan kansallispuistoon linkittyvän matkailualueen yrittäjät, muut toimijat ja alueen kunnat (Suomussalmi, Taivalkoski, Kuusamo) yhteistyöhön alueen matkailun kehittämiseksi.

Hossan kansallispuistoksi tulon myötä alueen matkailukysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi nykyisestä tasosta. Hossa tarvitsee kehityksen tueksi yhteistyökumppaneita ja monipuolisia palveluita, mikä edellyttää kehittämistoimia ja yritysyhteistyötä entistä laajemman alueen matkailuyritysten kanssa. Hossan kansallispuistostatus tuo lisäarvoa myös ympäröivien alueiden yrityksille ja mahdollistaa siten uudenlaisten kansallispuistoihin perustuvien matkailupalveluiden kehittämisen laajemmalla matkailualueella. Matkailun yhteistoiminta- alueena Suomussalmi, Taivalkoski ja Kuusamo on uusi, ja kunta- ja maakuntarajat ylittävä yhteistyön kehittäminen edellyttää aluksi erityisiä tiedotus- ja aktivointitoimia.

Helmikuun 2018 loppuun asti kestävän aktivointihankkeen toimenpiteinä kartoitetaan eri kuntien matkailutoimijoita ja näiden intressejä yhteisen toiminnan kehittämiseen sekä järjestetään teemapäiviä yrittäjille ja muille toimijoille ajankohtaisista kehittämistä vaativista aiheista. Yrittäjillä on myös mahdollisuus saada yrityskohtaista konsultointia käsitellyistä teemoista. Lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu selvittää matkailualueen infrastruktuurin ja palveluiden kehittämis- ja investointitarpeet. Hankkeessa saadut tulokset ja näkemykset kootaan yhteen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi ja määritellään jatkotoimenpiteet tavoitteiden toteutumiseksi.

Hanketta hallinnoi Naturpolis Oy, osatoteuttajana on Kajaanin Ammattikorkeakoulu sekä yhteistyökumppanina ja rahoittajana lisäksi Suomussalmen kunta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Terhi Wendelin, p. 040 712 0257, terhi.wendelin@naturpolis.fi

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Keulink hakee  toimitusjohtajaa

Haemme Keulinkille

TOIMITUSJOHTAJAA vakituiseen työsuhteeseen

Kehität tehtävässäsi aktiivisesti Keurusseudun elinkeinoelämää. Tehtäväsi on löytää alueellemme uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja sekä edistää yritysten kasvua. Luot uutta ja ideoit rohkeasti. Hyödynnät tehokkaasti käytössä olevia resursseja ja pystyt tavoitteelliseen toimintaan. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, Keulinkin hallituksen, Keuruun kaupungin johdon, Keulinkin henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Hallussasi on myös yrityksemme operatiivinen johtaminen. Pienessä organisaatiossa et vierasta tarttua tehtävään kuin tehtävään. Keulinkilaisina meille on tärkeää hyvä ja arvostava joukkueilmapiiri.

Odotamme sinulta – kokemusta ja näkemystä mikro- ja pk-yritysten kehittämisestä – elinkeinoelämän ja sen sidosryhmien tuntemusta – laaja-alaisuutta ja pitkäjänteisyyttä – itsenäistä, aktiivista ja tavoitteellista työotetta – pitkäaikaista sitoutumista alueen elinkeinoelämän kehittämiseen – valmiutta työskennellä muuttuvissa olosuhteissa – vuorovaikutteisuutta ja sujuvaa kirjallista sekä suullista ilmaisutaitoa – tehtävään soveltuvaa koulutusta

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän elinkeinoelämän parissa.

Lähetä CV ja hakemuksesi palkkatoivomuksineen viimeistään 15. syyskuuta 2017 mennessä osoitteeseen: Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keskusaukio 3, 42700 Keuruu (kuoreen merkintä: Työhakemus) tai sähköpostilla: ritva.pohjoisvirta@keulink.fi (aiheeksi: toimitusjohtajan työpaikka).

Lisätietoja antavat keskiviikkona 30.8. klo 12-14 ja keskiviikkona 6.9. klo 12-14: suunnittelija Ritva Pohjoisvirta puh. 041-544 2193 ja Keulink Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Nuoranne puh. 040-056 5465.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin lausunto Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland oy

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt kirjeellään 22.6.2017 Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland-nimisestä osakeyhtiöstä.

Kehitysyhtiöt ovat kuntien omistamia, vapaaehtoisista tarpeista syntyneitä yhtiöitä, jotka edistävät alueen yritysten kasvua sekä kilpailukykyä ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa. Kehitysyhtiöiden yritysneuvojat kohtaavat laajasti erilaisia asiakkaita, arvioivat asiakkaiden palvelutarpeen ja vastaavat oman palvelutarjontansa ohella yritysten ohjaamisesta sekä yksityisten, että julkisten palveluiden käytössä.

SEKES-verkoston 45 jäsenyhtiötä työskentelivät vuonna 2016 yhteensä noin 32 000 yrityksen kanssa ja muodostavat siten kattavimman kansallisen yritysyhdyspinnan. Asiakastarpeen sekä julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan väliin asettuva välittäjärooli lähellä asiakasta on yksi kehitysyhtiön tehtävistä osana kansallista yrityskehitysjärjestelmää.

SEKES esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kyseessä on yrittäjien ja julkisten elinkeinopalvelujen näkökulmasta merkittävästä muutoksesta. Nykyiset Finpro ja TEKES ovat tärkeitä palveluorganisaatioita, joilla on vuosittain tuhansia pieniä yritysasiakkaita ja jatkossa Business Finlandin pitää pystyä kattamaan vieläkin suurempi yritysjoukko kuin nykyisin.

On huolehdittava, että toiminnan painopisteeksi valitaan nimenomaan pk-yritykset, jotka edustavat suurinta kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia, mutta jotka resurssiensa ohuuden vuoksi eniten tarvitsevat julkisten palveluorganisaatioiden tukea. Kasvun avaimet kansantaloudessa ovat paljolti pienten yritysten ison massan varassa.

SEKES korostaa, että Business Finlandin, muiden Team Finland -toimijoiden, tulevien maakuntien kasvupalveluiden ja kuntien elinkeinopalveluiden yhteistyön tulee olla asiakaslähtöistä ja saumatonta sekä muodostettava julkisten yrityspalvelujen katkeamaton ketju. Palvelupolut alkavat paikalliselta tasolta, jossa erityisesti pk-yritysten ensimmäisenä, luontevana kontaktina on kehitysyhtiö.

Maakunnista maailmalle ja maailmalta maakuntiin on tavoite, jonka on muututtava arjen palveluiksi ja kehitysyhtiöt takaavat kaikkien julkisten yrityspalveluiden tunnetuksi tekemisen koko valtakunnan alueella toimimalla ikkunana tähän palvelutarjoamaan. Kun Business Finland – palvelut ovat saatavilla mahdollisimman kattavasti ja niille syntyy kysyntää, on mahdollista kohdistaa palvelut yrityksille, joissa niiden vaikuttavuus on paras.

Lakiesityksessä mainitaan tavoite tuottaa yhä suurempi osa palveluista digitaalisesti. Tämä korostaa kehitysyhtiön roolia, kokemus on osoittanut, että digitaalisten palvelujen käyttö ja sen aloittaminen vaatii monessa tapauksessa lähipalveluna tuotettua henkilökohtaista ohjausta.

Luonnoksen perusteluista ilmenee tavoite kohdentaa resursseja enemmän asiakasrajapintaan sekä kotimaassa, että erityisesti ulkomailla. Ulkomaan toimintojen osalta tämä on yksiselitteisen kannatettavaa, kotimaan osalta SEKES huomauttaa tärkeydestä koordinoida yritysyhdyspintatyötä muiden toimijoiden, mm. kehitysyhtiöiden kanssa, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä. Maakuntien kasvupalveluiden yhdistäminen muuhun palvelutarjontaan korostaa koordinoinnin tärkeyttä.

SEKES esittää harkittavaksi mallia, jossa kehitysyhtiöt alueillaan vastaisivat Business Finland-palvelujen tunnetuksi tekemisestä ja markkinoinnista, minimissään tulee rakentaa toimiva yhteensovittamisen malli. Yhteistyö kehitysyhtiöiden kanssa kotimaan asiakasyhdyspinnassa vapauttaisi Business Finland – resursseja ulkomaan toimintaan.

SEKES edellyttää, että viraston asiakaskunnan rakenne ja eri julkisten palvelutuottajien roolit otetaan huomioon kun Business Finlandille asetetaan johtokunta ja neuvottelukuntia. Yhteistyöelimet, joissa eri toimijat ovat edustettuina ja joissa kuullaan yritysyhdyspinnassa toimivien viestiä yritysten tarpeista ovat tärkeitä sekä valtakunnallisella, että paikallisella tasolla.

Lakiluonnoksessa esitetään rahoituskeskukselle mahdollisuutta kilpailuttaa palveluja pk-yritysten puolesta. Palvelusetelin käytöstä liiketoiminnan kehityspalvelujen tarjontaan on hyviä kokemuksia ja SEKES kannattaa palvelusetelimallin laajentamista.

Lisäksi SEKES esittää TEKESin toimintaa koskevan säännöksen, joka estää toiminimiyritysten hankkeiden rahoittamisen, muuttamista. Toiminimiyritykset toimivat usein verkostoina, joiden kautta ne kasvavat ja kansainvälistyvät ja siten muodostavat kansantalouteen merkittävän kasvupotentiaalin.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, 0500 498 020, jaakko.helenius@sekes.fi

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtajan toimi
Raahen seutukunta on Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kuntien muodostama 35 000 asukkaan elinvoimainen seutukunta. Meillä on voimakas positiivisen kehittymisen ilmapiiri ja tahto edelleen vahvistaa alueemme menestymistä keskellä kehittyvää Meripohjola-kasvuvyöhykettä. Alueellamme tapahtuu kovasti tulevina vuosina mm. Suomen suurimman investointihankkeen, Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamisen vuoksi. Raahen seutukunta on elinkeinorakenteeltaan yksi Suomen erikoistuneimpia, mikä johtuu teollisuuden suuresta osuudesta. Tulevaisuudessa teräksen rinnalle nousevat ydin- ja tuulivoimaenergiateollisuus sekä voimakkaasti kehittyvä matkailuala tulevat monipuolistamaan toimialakirjoa. Haemme nykyisen johtajan eläkkeelle siirtymisen johdosta

KEHITTÄMISKESKUKSEN JOHTAJAA

toistaiseksi voimassaolevaan virkaan.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus ja sen osana Raahen seudun yrityspalvelut toteuttavat alueellaan aluekehitys- ja yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluita. Kehittämistyössä hyödynnetään EU:n rakennerahasto-ohjelman hankerahoitusta. Teemme hanketyössä tiivistä yhteistyötä muiden vastaavien kehittämisorganisaatioiden kanssa.
Kehittämiskeskuksen johtajan tehtävässä keskityt nykyisten toimintatapojemme sekä palveluidemme kehittämiseen ja tehostamiseen tuoden lisäarvoa seutukunnalle ja ennen kaikkea alueemme yrityskentälle. Mukanasi saamme uutta potkua elinvoimastrategiamme 2016 – 2020 toteuttamiseen sekä kykyä katsoa isompaa kuvaa ja visioida tulevaa kehittyvässä toimintaympäristössämme. Olet kehittäjä, innovaattori ja verkostoituja, jolla on kuitenkin tukevasti ”jalat maassa”. Olet sitoutunut työhösi ja osaat myydä ideasi.
Tehtävässä menestymisen kannalta on hyödyllistä tuntea kunnallista päätöksentekoa sekä puhua samaa kieltä alueen elinkeinotoimijoiden kanssa. Osaat katsoa asioita strategiselta tasolta etkä pelkää laittaa itseäsi likoon myöskään käytännön tekemisessä.

Uskallat ehdottaa uutta ja toimit luontevasti ympäristössä, jossa asiat tai suuntaviivat eivät tule aina annettuina. Sinusta löytyy hankkeiden ja ideoiden läpivientikykyä sekä rohkeutta haastaa ja kyseenalaistaa. Hallitset erityisen hyvin kokonaisuuksia ja motivoidut muutoksen tuomista haasteista. Olet asiakaspalveluhenkinen ja yhteistyökykyinen henkilöstöjohtaja asiantuntijaorganisaatiollemme.

Kehittämiskeskuksen johtajalta vaaditaan:
•soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus
•työkokemusta johtamisesta ja kehittämistyöstä.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:
•asiantuntijaorganisaation johtamiskokemusta
•yritys- ja elinkeinoelämän tuntemusta
•yhteistyökykyä

•hyvää kielitaitoa

Jätä hakemuksesi, palkkatoiveesi ja CV Kuntarekryn kautta osoitteessa
Hakuaika päättyy 14.8. klo 23.00

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä:
kehittämiskeskuksen johtaja Risto Pietilä, puh. 044 439 3291, risto.pietila@raahe.fi
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala, ari.nurkkala@raahe.fi, tiedustelut vain sähköpostitse

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKES-verkosto tekee Team Finland -palveluita tutuksi yrityksissä ympäri Suomen

SEKES ry selvitti jäsenkyselyssään verkoston jäsenten toiminnan painopisteitä ja sisältöä. Kyselyssä selvitettiin myös Team Finland -palvelujen esittelyä verkoston asiakasyrityksille sekä palveluiden hyödyntämistä näissä yrityksissä.

Jäsenkyselyssä selvisi, että SEKES-verkosto työsti yritysneuvontapalveluita syvällisemmin vuoden 2016 aikana yhteensä noin 32 000 yrityksen kanssa Suomessa. Tämä vastaa noin kolmasosaa verkoston toiminta-alueen yrityksistä. Kontakteja yrityksiin kertyi vuodessa yhteensä yli 100 000 kappaletta.

Verkosto vie asiakasyrityksiin tehokkaasti myös viestiä Team Finlandin palveluista. Jäsenyritykset esittelivät Team Finland -palveluita vuoden 2016 aikana kyselyn mukaan lähes 4 000 yritykselle. Todellisuudessa määrä lienee tätäkin suurempi, sillä kyselyssä selvisivät vain erikseen kirjatut palveluiden esittelyt. Team Finland -palveluprosessiin eteni näistä yrityksistä 1020.

SEKES-verkoston yhteistyö Team Finland -toimijoiden kanssa painottuu yritysten tarpeiden seulomiseen ja Team Finland -palveluiden esittelemiseen näille yrityksille. Lisäksi yhteistyö pitää sisällään mm. teematilaisuuksia ja seminaareja. SEKES-verkoston kautta Team Finland -palveluihin ohjautuu yrityksiä, joille palveluista on eniten hyötyä.

SEKES-verkosto haluaa kehittää Team Finland -yhteistyötä edelleen. Yhteistyötä voitaisiin vahvistaa selkeyttämällä sen luonnetta ja roolijakoa. Lisäksi verkosto toivoo Team Finlandin lisäävän alueellista näkyvyyttään esimerkiksi tilaisuuksissa tai alueellisten yhteyshenkilöiden kautta. Team Finland -toimijoilta kaivattiin myös nykyistä runsaammin palautetta kehitysyhtiöiden suuntaa

Lisätiedot SEKES ry, toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, 0500 498 020

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Digipolis: Kiertotalouden teollisen osaamisen valtakunnallinen keskus perustetaan Kemiin

Sitran rahoitus ja yhteistyö Kemin kaupungin kanssa edistää teollisen kiertotalouden koulutusta ja osaamista koko Suomessa. Suomi on edelläkävijä kiertotaloudessa. Sitran johdolla Suomelle laadittiin viime vuonna maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden toimintaohjelman tiekartta, jonka tavoite oli luoda yhteiskuntaan yhteinen tahtotila kiertotalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot. Sitra nimesi yhdeksi tiekartan avainhankkeeksi Kemin Digipoliksen vetämän teollisen kiertotalouden innovaatioalustan. Digipolis kuuluu SEKES-verkostoon.

Jotta Kemin alueen teollisen kiertotalouden toimintamallit leviäisivät koko Suomeen, Sitra haluaa tehdä yhteistyötä alueen osaajien ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

”Maailma tarvitsee pikaisesti edelläkävijöiden ratkaisuja siihen, miten talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kehittämällä parhaita hiilineutraalin kiertotalouden ratkaisuja, Suomi voi luoda ensimmäisten joukossa uudella tavalla seuraavien 5–10 vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja menestystä”, sanoo Sitran kiertotalouden projektijohtaja Kari Herlevi.

”Kierto- ja biotalous ovat Kemin kaupungin strategisia kehittämisaloja. Olemme todella tyytyväisiä ja otettuja saadessamme virallistettua kumppanuuden Sitran kanssa. Tällä sopimuksella ja rahoituksella voimme yhdessä vauhdittaa Kemin Digipolis Oy:n viime vuosien menestyksellistä kiertotalouden kehitystyötä sekä kaupungin ja kansallisenkin elinvoiman luomista. Uskomme, että kiertotalouden kehitystyö tulee poikimaan uusia investointeja ja työpaikkoja tulevaisuudessa”, sanoo Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Kemiin perustettavan kierto- ja biotalouskeskuksen perustajina toimivat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu. Lapin ammattikorkeakoulu on valinnut kierto- ja biotalouden kehittämisen strategiseksi painopistealakseen ja panostaa asiaan jatkossa projektien lisäksi vuosittain yli 200 000 euroa strategista kehittämisrahaa, jolla perustetaan kierto- ja biotalouskeskus. Lisäksi ammattikorkeakoulu satsaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä opetuksen kehittämiseen seuraavan kahden vuoden aikana noin 400 000 euroa. Kiertotalouden koulutusmoduuli käynnistyy vuonna 2018.

Osaamiskeskuksen perustaminen on looginen jatko Digipoliksen työlle kiertotalouden edistämisessä. ”Digipoliksen teollisen kiertotalouden asiantuntijatiimi on keskuksen käytössä. Sitran rahoitus Kemin kaupungille vahvistaa asiantuntijatiimiä”, kertoo Digipoliksen toimitusjohtaja Kimmo Heikka. Kemin Digipolis Oy sekä Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri saivat vuoden alussa merkittävän pohjoismaisen tunnustuksen, kun Pohjoismainen ministerineuvosto julkisti 25 hanketta käsittävän Best Nordic Bioeconomy Cases -katalogin. Valittujen pohjoismaisten esimerkkitapausten joukossa on Digipoliksen vetämä Arktisen teollisuuden ekosysteemi ja Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalusta.

Vuonna 2014 Lappi valittiin Euroopan Komission toimesta modernin klusterikehittämisen Euroopan mallialueeksi luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa.

Lisätietoja:

Kari Poikela, Keskushankkeen vetäjä, Digipolis Oy ja Lapin AMK, kari.poikela(at)digipolis.fi, 050 435 8283 Tero Nissinen, Kemin kaupunginjohtaja, tero.nissinen(at)kemi.fi, 040 673 9880 Nani Pajunen, johtava asiantuntija, Sitra, nani.pajunen(at)sitra.fi, 050 301 0742

Lisää kiertotaloudesta: www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista
Blogi

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
jaakko.helenius@sekes.fi

Eurada