SEKESin lausunto hallituksen esityksestä uudeksi hankintalaiksi

Eduskunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:ltä lausuntoa hallituksen esityksestä uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp). SEKES ry esittää lausuntonaan seuraavan:

Kokonaisuutena keskeiset muutokset kuten hankintojen jakaminen osiin, hankintaprosessin (sis. vertailuperusteiden käyttö) yksinkertaistaminen ja mahdollisuus täydentää tarjouksia ovat oikeansuuntaisia ja tukevat pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin.

Elinkeinoelämä on vahvasti tukenut kansallisten kynnysarvojen nostoa. Tämä keventää pienehköihin hankintoihin liittyvää taakkaa. Paikallisesta näkökulmasta kynnysarvojen nostaminen on hyvä asia, se mahdollistaa pienehköjen hankintojen kohdentamisen alueen yrityksille. Kynnysarvon nosto tuo samalla paineita kehittää pienhankintaprosesseja, jotta vältetään tuttujen toimittajien perusteeton suosiminen.

Lakiesityksessäkin todetaan, että kynnysarvojen nosto lisää tarvetta hankintayksiköiden sisäisille ohjeistuksille. Hankintayksikköä tulisi kannustaa markkinaselvityksiin ja varhaisen vaiheen vuoropuheluun ja siihen tulisi olla tarjolla tukea myös kynnysarvot alittavissa hankinnoissa.

Innovaatiokumppanuus on hyvä lisäys hankintalakiin, ja mahdollistaa nykyistä joustavammin tuotekehitysprosessin yhdessä valitun kumppanin kanssa. Epäselväksi jää, millä perusteilla todetaan, että potentiaalisia ratkaisun tarjoajia onkin vain yksi. Miten hankintayksikkö voi luotettavasti tunnistaa ja ennakoida tämän? (Esim. yritys x onkin kehittämässä tuotetta ilman että siitä on tietoa).

Kilpailullinen neuvottelumenettelyn käyttöala laajenee mutta neuvottelujen kulkua ja erityisesti neuvottelujen kohdetta on rajoitettu. Vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet eivät voi olla neuvottelujen kohteina. Käytännössä neuvottelumenettelyn ja rajoitetun menettelyn käyttö sekä hyödyllisyys jää nykyistä vähäisemmäksi.

Sidosyksikköhankinnoissa ulosmyyntirajaa ei tule kiristää nyt esitettyä 5% tiukemmaksi. Markkinapuutetilanteessa sovellettava, nykyisen käytännön mukainen 10% ulosmyyntiraja on tarpeellinen, samoin siirtymäaika vuoden 2019 alkuun.

Hankintaneuvonnan laajentaminen on kannatettava ja yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvontavelvoitteen kanssa kehittänee hankintatoimintaa lakiesityksen tarkoittamaan suuntaan.

Kunnioittavasti,

SEKES ry

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia   -  0   Comments

Kehitysyhtiöt elinvoiman moottorina, Etelä-Suomen Sanomat

Etelä-Suomen Sanomat, 30.9.2016

Mielipidepalsta

 

Kehitysyhtiöt elinvoiman moottorina

ESS käsitteli 25.9. ansiokkaasti Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimintaa, omistajakuntien sitoutumista kehitysyhtiöön ja yhtiön roolia alueen elinvoiman vahvistajana. Lienee vielä hyvä avata seudullisen kehitysyhtiön toimintaa yleisellä tasolla.

Kehitysyhtiön toiminta perustuu alueen ja sen yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien antamaan mandaattiin. Yhtiöt ovat alueen kilpailukyvyn kehittämisen keskiössä elinvoimapolitiikan toteuttajina ja kehittämisalustoina.

Kehitysyhtiö tekee omin voimin paljon, mutta vielä enemmän se vivuttaa yhteistä toimintaa kolmessa perustehtävässään yrityskehityksessä, toimintaympäristön vahvistamisessa ja aluemarkkinoinnissa.

Jalkatyö alueen yrityksissä on kehitysyhtiön päivittäistä tekemistä ja mahdollistaa yritysten kehittämisen ja sparraamisen tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Kehitysyhtiö ei kilpaile kaupallisten toimijoiden kanssa vaan välittää niiden ja julkisten toimijoiden, kuten TEM-konsernin yrityspalveluja.

Toimintaympäristön vahvistamisessa kehitysyhtiö tunnistaa laajempia teemoja, joiden kautta aluetta voi kehittää ja kokoaa tähän yritysryhmiä, hankkeita ja rahoitusta. Tätä alkuvaiheen työtä ei kukaan muu tee ja kuten Päijät-Hämeen Yrittäjien Outi Hongisto totesi, Lahden seudulla juuri LADEC on paikka, jossa pitää pohtia myös isompia kokonaisuuksia.

Ideaalitapauksessa kehitysyhtiön toiminta-alue on työssäkäyntialue tai maakunta, kuitenkin myös suppeammalla alueella toimiva yhtiö voi olla koko seudun veturi. Kuntarajoilla ei yritysten kannalta ole merkitystä ja alueelle asettuva yritys hyödyttää alueella kaikkia.

Kuntien vastuu työllistämistoimista kasvaa edelleen. Työvoimatarpeiden tunnistaminen asiakasyrityksissä ja osaajien välittämisessä niihin yhdessä viranomaisten kanssa on uusi luonteva rooli kehitysyhtiöille, sen tuloksellisuudesta on jo erinomaisia näyttöjä esimerkiksi Lohjan seudulla.

Alueellinen kehitysyhtiö ja sen pitkäjänteinen resursointi on jatkossakin tehokas tapa organisoida kuntien elinvoimatyötä.

Jaakko Helenius

Toiminnanjohtaja

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

By: Jaakko Helenius   -  In: Blogi   -  0   Comments

Kehitysyhtiöt ja niiden valtakunnallinen SEKES-verkosto kasvun moottorina

Aloitin Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKESin toiminnanjohtajana nyt elokuussa pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Yrjö Westlingin siirtyessä eläkkeelle. Olen ollut 2006 alkaen kehitysyhtiötoiminnassa ja koen sen uudisraivaajahenkiseksi, yhteistä hyvää luovaksi tekemiseksi, joten hienoa toimia nyt SEKESissä.

Kehitysyhtiöllä on luonnollinen lokeronsa elinkeinokehityksen ekosysteemissä. Se perustuu alueen ja yritysten tuntemukseen ja jokapäiväiseen jalkatyöhön, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien mandaattiin. Yhtiöt ovat alueen kilpailukyvyn kehittämisen keskiössä kuntien elinvoimapolitiikan toteuttajina ja näen ne ainutlaatuisina kehittämisalustoina ja kasvun moottoreina.

Pohjimmiltaan kehitysyhtiö haastaa ja kohtauttaa alueen toimijoita yhteisessä kehitystyössä, pohtii tulevaisuuden suuntaa ja kerää verkostoja. Kehitysyhtiö tekee omin voimin paljon, mutta vielä enemmän se vivuttaa yhteistä toimintaa seudun elinvoiman vahvistamiseksi perustehtävissään yrityskehityksessä, toimintaympäristön vahvistamisessa ja aluemarkkinoinnissa.

Jalkatyö alueen yrityksissä on kehitysyhtiön päivittäistä tekemistä ja mahdollistaa asiakasyritysten sparraamisen tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Kehitysyhtiö ei kilpaile kaupallisten toimijoiden kanssa vaan välittää niiden ja julkisten toimijoiden yrityskehityspalveluja samalla opasten asiakasyrityksiään palvelujen hankinnassa ja käytössä.

Hyvä esimerkki kehitysyhtiön yritystuntemuksen hyödyntämisestä ovat hankkeet, joissa kehitysyhtiö tunnistaa yrityksessä työvoimatarpeen ja auttaa TE-keskuksen kanssa löytämään työhön sopivan ihmisen. Kuten tunnettua, uuden henkilöstön rekrytointi on usein työläs prosessi ja kehitysyhtiö madaltaa näin palkkaamisen kynnystä.

Toimintaympäristön vahvistamisessa kehitysyhtiö tunnistaa laajempia teemoja (infra, alueen erikoisosaaminen, luonnonvarat, maantieteellinen sijainti, tapahtumat, omistajakuntien isot hankkeet ja niiden hankinnat ym.),  joiden kautta aluetta voi kehittää ja kokoaa teeman ympärille yritysryhmiä, verkostoja, yhteistyötä, hankkeita ja rahoitusta. On huomattava, että tätä alkuvaiheen työtä ei kukaan muu tee ja kun teema etenee toteutukseen, ottavat kaupalliset toimijat siitä yhä enemmän vastuuta.

 

SEKES – verkosto

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKESin 43 jäsenyhtiötä ja niiden noin 1000 yrityskehityksen ammattilaista ovat kattavin yrityskehitystyötä tekevä verkosto Suomessa.  SEKES-yhtiöillä on vuosittain 35 000 yrityskontaktia, jäsenyhtiöiden yrityskontaktit kumuloituvat kansallisella tasolla kattavaksi yritysyhdyspinnaksi.

Verkostolla on valtakunnallisessa elinkeinokehityksen ekosysteemissä vastaava luonnollinen oma lokeronsa kuin kehitysyhtiöllä omalla alueellaan.  Julkisten yrityspalveluiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon sähköisiksi palveluiksi, tuottaa SEKES-verkosto osana kansallista elinkeinopalvelujen struktuuria yrityskehityksen lähipalvelua, matalan kynnyksen kanavaa yrityksiin.

Selkein kumppani kansallisessa yhteistyössä on TEM-konserni ja TeamFinland-toimijat ja tätä yhteistyötä tulee syventää, jotta kansalliset resurssit uuden kasvun luomisessa tulevat täysimääräisesti hyödynnettyä. Erityisesti kansallisten yrityskehityspalveluiden käyttöönotto edellyttää aktiivista myyntityötä ja palautteen hakemista niiden toimivuudesta ja SEKES-verkosto tekee tätä työtä päivittäin. On kansallinen etu, että palvelut kohdistuvat oikein ja niillä on toivottua vaikuttavuutta.

Toive valtiovallan suuntaan onkin kumppanuusrahoitusmallin luominen kuntaomistajan kanssa elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi kehitysyhtiöiden kautta. Tämä malli voi hakea eri muotoja, esim. ostopalvelu kansallisten yrityskehityspalvelujen välittämisessä, jolloin valmista kehitysyhtiöresurssia hyödyntämällä saavutetaan kustannustehokkuutta jakelutiessä.

Tulevassa maakuntauudistuksessa on tärkeää säilyttää toimijoiden roolit selkeinä, maakuntatason tulee toimia rahoittajana ja kunnallisten toimijoiden ottaa vastuu yritysyhdyspinnasta. Kuntien elinkeinopolitiikan odotetaan vahvistuvan ja selkeällä roolituksella estetään päällekkäisyydet. Nykyinen kehitysyhtiöverkosto on jo itsessään osoitus siitä, että kunnat ovat osanneet aktiivisesti organisoida elinkeinopoliittista tehtäväänsä ja ylikunnallista yhteistyötä.

 

Jaakko Helenius

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Toiminnanjohtaja

By: Jaakko Helenius   -  In: Blogi   -  0   Comments

Kampanjan tavoitteena 10 000 mentoria pk-yrityksille

”10 000 neuvonantajaa” -kampanja on yhteiskampanja erilaisille organisaatioille. EK:n, Boardion ja Tekesin käynnistämän kampanjan tavoitteena on erityisesti auttaa yrityksiä löytämään juuri tarvitsemaansa osaamista. Kampanjan sivustolle kootaan tietoa ja työkaluja, joiden tarkoituksena on helpottaa sopivan mentorin löytämisessä.

Lue koko artikkeli täältä

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia   -  0   Comments

Jaakko Helenius SEKESin toiminnanjohtajaksi

Jaakko Helenius (MMM, MBA) on nimitetty Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.8.2016, jonka jälkeen nykyinen toiminnanjohtaja Yrjö Westling siirtyy eläkkeelle.

Helenius on työskennellyt aiemmin mm. toimitusjohtajana Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKELissä, Helsinki Business And Science Parkissa sekä Polttimo Yhtiöt / Oy Maltax Ab:ssä.

”Otan tehtävän vastaan innostuneena ja näen SEKESin 43 jäsenyhteisöä ja niissä työskentelevät 1000 ammattilaista ainutlaatuisena voimavarana kansallisessa elinkeino- ja yrityskehityksessä.

Koen SEKES-verkostolla olevan myös laajoja mahdollisuuksia osapuolia hyödyntävään yhteistyöhön Työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden alan toimijoiden kanssa.

Erityisesti nykyisessä taloudellisesti haastavassa tilanteessa tämän yhteistyön syventäminen on yksi keskeinen tehtävä, jotta kansalliset resurssit uuden kasvun luomisessa tulevat täysimääräisesti hyödynnettyä”, toteaa Helenius.

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rantanen, 044 749 92 88

Jaakko Helenius, 0500 498 020

Yrjö Westling, 050 5252141

SEKES – verkoston 43 jäsenyhtiötä kattaa lähes 90 % kaikista alueellisista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä ja verkostossa työskentelee noin 1000 yrityskehittämisen ammattilaista. Kaikkiaan verkosto kontaktoi vuosittain noin 35 000 yritystä.

SEKESin toiminnan tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa jäsenverkoston osaamista ja resursseja elinkeino-  ja toimintaympäristön kehityksessä. Verkosto antaa mahdollisuuden hyödyntää yksittäisten organisaatioiden erityisosaamista ja tarjoaa vastaavasti yksittäisille organisaatioille mahdollisuuden osallistua suurempiin kokonaisuuksiin.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia   -  0   Comments

FUTURE16-tulevaisuusseminaari 1-2.6.2016 Pietarsaaressa

FUTURE16 on tulevaisuusseminaari, jossa keskitytään ennen kaikkea pohjoismaisen yrittäjyyden näkökulmaan. Seminaarin aiheita ovat erityisesti vienti ja kansainvälistyminen sekä se, millä tavalla organisaatiot voivat tukea ja inspiroida yrityksiä kansainvälistymishankkeissaan.  Tapahtuma on suunnattu yrityksille ja organisaatioille Pietarsaaren seudulla ja Pohjoismaissa.

Kaksipäiväisen seminaarin aikana luvassa muun muassa:

–        Kansainvälisten asiantuntijoiden esityksiä pohjoismaisista liiketoimintastrategioista, digitalisaatiosta ja tulevaisuuden haasteista

–        Käytännön neuvoja ja vinkkejä sekä mahdollisuus jakaa kokemuksia markkinoinnista, eri maiden yrityskulttuurista ja kansainvälistymisprosesseista

–        Mahdollisuus verkostoitumiseen yritysjohtajien, yrittäjien, hallitusammattilaisten ja eri organisaatioiden edustajien kanssa

–        Loistava mahdollisuus tutustua Pietarsaaren Seudun valovoimaisiin yrityksiin yrityskäynneillä

Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa:

http://future2016.strikingly.com/

Seminaarin järjestävät Pietarsaaren Seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Viexpo, Pohjanmaan Kauppakamari, sekä ammattikorkeakoulut Centria ja Novia.

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia   -  0   Comments

Bruce Oreck valtakunnalliselle SEKES-roadshowlle – suomalainen yrityskulttuuri vaatii ravistelemista

USA:n entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck innostaa kevään ja kesän aikana suomalaisia yrittäjiä ympäri maata kasvamaan, kansainvälistymään ja kehittymään. SEKES ry:n järjestämä roadshow tuo Oreckin pääpuhujaksi alueellisten kehitysyhtiöiden tilaisuuksiin yhteensä kymmenellä paikkakunnalla.

Kiertueen kantavia teemoja ovat kasvu, kansainvälistyminen ja muutos. Näiden teemojen puitteissa kehitysyhtiöt räätälöivät alueensa yrityksille sopivan ohjelman. Pääpuhujan roolissa on Bruce Oreck, joka on suurlähettiläskautensa jälkeen ottanut aktiivisesti kantaa suomalaisen yrityselämän kehitystarpeisiin. Oreck suhtautuu optimisesti suomalaisten yritysten mahdollisuuksiin menestyä, mutta peräänkuuluttaa samalla tarvetta uudistaa nopeasti yrittämisen kulttuuria.

– Kansainvälinen kilpailukyky on tällä vuosisadalla kiinni ideoista. Parhaiten menestyvät ne, joilla on parhaat ideat. Suomessa on hyvä koulutustaso ja erinomaisia innovaatioita, mutta yrityskulttuuri vaatii ravistelemista. Lakien, rakenteiden ja ajattelutavan on muututtava nopeasti, jotta parhaat ideat saadaan ajoissa markkinoille ja niiden arvo hyödynnettyä, Oreck painottaa. Lisäksi yritystemme menestyminen edellyttää nykyistä syvempää ymmärrystä globaalien markkinoiden tarpeista, uskoo Oreck. Hän kannustaakin yrityksiä hakemaan tuotekehityksensä tueksi aidosti kansainvälistä näkemystä ja markkinatietoa, esimerkiksi hallitustyöskentelyn kautta.

Myös SEKES ry:n toiminta tähtää suomalaisen yritys- ja elinkeinoelämän uudistamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen. SEKES tarjoaa jäsenorganisaatioilleen kanavia yhteistyön tekemiseen, kokoaa toimijoita yhteen laajempien kehityshankkeiden toteuttamiseksi ja toimii yritysten ja alueellisen toimintaympäristön kehittämiseksi.

Yhteistyö ja yhteisen suunnan näyttäminen leimaakin SEKESin kaikkea toimintaa. Nyt järjestettävä roadshow on itsessään esimerkki toimintamallista, jossa SEKES ja alueelliset kehitysyhtiöt vievät alueille tehokkaasti yhteistä sanomaa yrityskulttuurin uudistumisen tarpeesta.

– Suomen kokoisessa maassa on erittäin tärkeää, että koko tiimi soutaa samaan suuntaan, uskoo myös Oreck. – SEKESillä on merkittävä rooli siinä, kuinka eri toimijat ympäri maata saadaan luomaan Suomeen yhdessä dynaamista, yritystoimintaa tukevaa kulttuuria.

Lisätiedot: Jaakko Helenius, 0500 498 020

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa jäsenverkoston osaamista ja resursseja. SEKES tarjoaa jäsenorganisaatioilleen kanavia, mahdollisuuksia ja toimintamalleja kehitystyön toteuttamiseen ja valjastaa verkoston resurssit kuntien ja yhteistyökumppaneiden tehokkaaseen käyttöön. Kaikkiaan SEKESiin kuuluu 43 jäsentä. Lisätietoja: Yrjö Westling, 050 525 2141

Bruce Oreck on USA:n entinen suurlähettiläs Suomessa. Nykyään Oreck toimii mm. Executive In Residence -tehtävässä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun suomalaisen yrityskulttuurin ja kilpailukyvyn kehittämistarpeista.

Roadshow 2016 21.4    Kotka-Hamina, Cursor Oy, Cleantech – Puhdas Mahdollisuus

28.4.   Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Yritysfoorumi Mikkeli 2016

10.5.    Kokkolan seudun kehitys Oy, KOSEK Today

11.5.    Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Smart Cities in Smart Regions 2016

12.5.    Joensuun Tiedepuisto Oy, Start Me Up – Business Idea Competition Finals

17.5.     Wirma Lappeenranta Oy, StartUpMill

25.5.    Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, yrittäjätilaisuus

14.6.    Into Seinäjoki Oy, Food Business Summit

15.6.    Pori, Prizztech Oy, MatchIndustry

27.10.    Hämeenlinna, Linnan Kehitys Oy, Bisnestä korkeakoulukeskuksessa

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia   -  0   Comments

Match INDUSTRY 2016 15.-16.6.2016

Viime vuonna teollisuusyrityksille suunnattu Match INDUSTRY kokosi kesäkuussa Poriin yli 500 yritystä seitsemästä eri maasta. Kaksipäiväinen tapahtuma koostui seminaaripäivästä sekä Match INDUSTRY 2015 – MI15 Kontaktitapahtumasta.

Vuoden 2016 Match INDUSTRY järjestetään Porissa 15.-16.6.2016. Merkitse kalenteriisi ja seuraa verkkosivujamme http://www.matchindustry.fi.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia   -  0   Comments

Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaari 18.—19.5

Suomen Yrittäjien perinteinen Kunnallisjohdon seminaari järjestetään tänä vuonna Porissa. Tapahtuma kerää 18.—19.5. Poriin lähes 800 kunnanjohtajaa, elinkeinojohtajaa, kunnanvaltuutettua, yrittäjävaikuttajaa ja muita kunta-alan asiantuntijoita.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan http://www.yrittajat.fi/fi-FI/kunnallisjohto

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia   -  0   Comments

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada