Kainuun Etu Oy palkittiin Euroopan parhaana kehitysyhtiönä

SEKES ry:n jäsenyhtiö Kainuun Etu Oy on valittu vuoden 2016 parhaaksi kehitysyhtiöksi Euroopassa. Palkinnon myönsi Euroopan kehitysyhtiöiden liitto Eurada, ja se luovutettiin Kainuun Etu Oy:n toimitusjohtaja Antti Toivaselle Euradan vuosikokouksessa Italiassa.

Kainuun Etu Oy sai palkintoraadilta kiitosta palvelumallistaan, jossa kehittämiseen liittyvät tahot on koottu yhden luukun periaatteella toimivaksi. Kustannustehokas yrityslähtöinen palvelumalli on jalkautettu hyvin ja Kainuun Etu on kolminkertaistanut asiakkaidensa määrän.  Palvelumalli on uudistanut koko yrityskehittämisen konseptia, ja toimii inspiraationa muille eurooppalaisille kehitysyhtiöille.

– Kainuun Etu Oy keskittyy ainutlaatuisella, innovatiivisella tavalla alueensa yritysten kasvattamiseen, uudistamiseen ja pk-yritysten kansainvälistymiseen, perustelee  Esteban Pelayon Euradasta.

– Kainuun Etu Oy:n palkittu palvelumalli on esimerkki konseptista, jolle on varmasti kiinnostusta myös muissa suomalaisissa kehitysyhtiöissä. SEKES ry tarjoaa toimivan kanavan ja verkostot hyvien käytäntöjen jakamiseen suomalaisten kehitysyhtiöiden välillä, ja voi tukea myös tämän palvelumallin leviämistä. Roolimme on edistää alueellisten kehitysyhtiöiden välistä yhteistyötä sekä parantaa kehitysyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja -ympäristöä, toteaa Jaakko Helenius SEKES ry:stä.

Kainuun Etu Oy:n kehittämä palvelumalli herätti myös kansainvälistä kiinnostusta Euredan vuosikokoukseen osallistuneissa kehitysyhtiöissä.

– Välittömästi palkinnonjaon jälkeen useat kehitysyhtiöt ja EU-komission edustajat ilmoittivat haluavansa tulla tutustumaan Kainuun Etu Oy:n luomaan Euroopan parhaaseen yritysten palvelumalliin, toteaa toimitusjohtaja Antti Toivanen Kainuun Etu Oy:stä. – Palkinto on Kainuun Etu Oy:n koko ahkeran henkilökunnan ansiota. Se on saatu innovatiivisella toimintamallilla ja kovalla työllä yritysten eteen.

Palkinto vuoden parhaalle eurooppalaiselle kehitysyhtiölle myönnettiin nyt toista kertaa. Vuonna 2015 palkinnon sai hollantilainen kehitysyhtiö Oost NV.

Lisätiedot:

Antti Toivanen, puh. 044 551 4554 tai [email protected]

Jaakko Helenius, puh. 0500 498 020 tai [email protected]

Kainuun Etu Oy on Kainuun kuntien omistama maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Yhtiön tehtävänä on tukea Kainuun elinkeinorakenteen kehitystä sekä auttaa maakunnan elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, kasvun ja yhteistyön kehittämisessä. Lisäksi yhtiön tehtävänä on kehittää avainklustereita ja niiden toimintaedellytyksiä.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin kannanotto valmisteilla olevaan lakiin kasvupalvelujen järjestämisestä

Kehittämisyhtiöt ovat kuntien omistamia, voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä, jotka edistävät alueen yritysten kasvua sekä kilpailukykyä ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa. Kehitysyhtiön toiminta perustuu alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, neutraliteettiin, osaamiseen ja kuntaomistajien antamaan mandaattiin.

Kehittämisyhtiöiden yritysneuvojat kohtaavat laajasti erilaisia asiakkaita, välittävät tietoa tarjolla olevista palveluista, arvioivat asiakkaiden palvelutarpeen ja vastaavat heidän ohjaamisestaan muiden palveluiden käytössä silloin, kun palvelutarvetta ei itse pystytä täyttämään.  Asiakastarpeen ja julkisen palvelutarjonnan väliin asettuva välittäjä- ja koordinaatiorooli on kehittämisyhtiölle luontaista.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen resurssit yritysasiakkaiden ohjaamisessa ovat supistumassa. Kuntien kehittämisorganisaatiot ovat siten entistä vahvemmin se toimija, jolla on kontaktipintansa ansiosta edellytys toimia kattavasti kaikkien julkisten yrityspalveluiden jakelukanavana.

Kehittämisorganisaatiot ovat ratkaisevassa roolissa, kun halutaan varmistaa, että Tekesin, TE -toimistojen, ELY-keskusten, Finnveran ja Finpron yrityspalveluja hyödyntävät kehitysyhtiön toiminta-alueella ne asiakkaat, joille niistä on eniten hyötyä. Julkisia yrityspalveluja on saatava hakemaan yhä suurempi joukko yrityksiä, jotta palvelut voidaan kohdentaa vaikuttavuudeltaan parhaisiin.

Maakuntauudistus ja toteutettava kasvupalvelu-uudistus eivät riittävästi tunnista tarvetta kunta/kehittämisyhtiö – maakunta akselin yhteistyölle. Julkista yrityspalvelua olisikin syytä tarkastella kokonaisuutena, jossa kuntien ja niiden kehittämisyhtiöiden työtä asiakasyhdyspinnassa rahoitetaan osin myös valtion toimesta.

Kasvupalvelu-uudistuksessa olisi tunnistettava kehittämisyhtiöiden rooli yritystoiminnan kehittymisessä, innovaatiotoiminnan edistämisessä sekä julkisen yrityspalvelun jakelukanavana yritysyhdyspinnassa. Siihen tulisi sisällyttää rahoituksellisia elementtejä, jotka vahvistavat kuntien/kehittämisyhtiöiden ja maakuntien / Tekesin yhteistyötä asiakasyhdyspinnassa silloin, kun kyse ei ole markkinoilla tuotettavasta ja kilpailutettavasta palvelusta.

Kaupunkineuvos Markku Andersson teki 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvityksen kehittämisyhtiöiden nykytilasta ja toiminnan edellytyksistä kuntien ja valtion työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä. Raportissaan ”Kehittämisyhtiö – toimiva innovaatio” Andersson teki useita nopeasti toteuttavia toimenpide-ehdotuksia sekä esitti käynnistettäväksi ”suomalainen kehittämisyhtiö 2020 –toimintamallin” valmistelun. Raportti ja sen suositukset ovat ajankohtaisia ja ne tulee ottaa huomioon kasvupalvelu-uudistuksen valmistelussa.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot:

Jaakko Helenius, toiminnanjohtaja

0500 498 020, [email protected]

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin lausunto hallituksen esityksestä uudeksi hankintalaiksi

Eduskunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:ltä lausuntoa hallituksen esityksestä uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp). SEKES ry esittää lausuntonaan seuraavan:

Kokonaisuutena keskeiset muutokset kuten hankintojen jakaminen osiin, hankintaprosessin (sis. vertailuperusteiden käyttö) yksinkertaistaminen ja mahdollisuus täydentää tarjouksia ovat oikeansuuntaisia ja tukevat pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin.

Elinkeinoelämä on vahvasti tukenut kansallisten kynnysarvojen nostoa. Tämä keventää pienehköihin hankintoihin liittyvää taakkaa. Paikallisesta näkökulmasta kynnysarvojen nostaminen on hyvä asia, se mahdollistaa pienehköjen hankintojen kohdentamisen alueen yrityksille. Kynnysarvon nosto tuo samalla paineita kehittää pienhankintaprosesseja, jotta vältetään tuttujen toimittajien perusteeton suosiminen.

Lakiesityksessäkin todetaan, että kynnysarvojen nosto lisää tarvetta hankintayksiköiden sisäisille ohjeistuksille. Hankintayksikköä tulisi kannustaa markkinaselvityksiin ja varhaisen vaiheen vuoropuheluun ja siihen tulisi olla tarjolla tukea myös kynnysarvot alittavissa hankinnoissa.

Innovaatiokumppanuus on hyvä lisäys hankintalakiin, ja mahdollistaa nykyistä joustavammin tuotekehitysprosessin yhdessä valitun kumppanin kanssa. Epäselväksi jää, millä perusteilla todetaan, että potentiaalisia ratkaisun tarjoajia onkin vain yksi. Miten hankintayksikkö voi luotettavasti tunnistaa ja ennakoida tämän? (Esim. yritys x onkin kehittämässä tuotetta ilman että siitä on tietoa).

Kilpailullinen neuvottelumenettelyn käyttöala laajenee mutta neuvottelujen kulkua ja erityisesti neuvottelujen kohdetta on rajoitettu. Vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet eivät voi olla neuvottelujen kohteina. Käytännössä neuvottelumenettelyn ja rajoitetun menettelyn käyttö sekä hyödyllisyys jää nykyistä vähäisemmäksi.

Sidosyksikköhankinnoissa ulosmyyntirajaa ei tule kiristää nyt esitettyä 5% tiukemmaksi. Markkinapuutetilanteessa sovellettava, nykyisen käytännön mukainen 10% ulosmyyntiraja on tarpeellinen, samoin siirtymäaika vuoden 2019 alkuun.

Hankintaneuvonnan laajentaminen on kannatettava ja yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvontavelvoitteen kanssa kehittänee hankintatoimintaa lakiesityksen tarkoittamaan suuntaan.

Kunnioittavasti,

SEKES ry

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Kampanjan tavoitteena 10 000 mentoria pk-yrityksille

”10 000 neuvonantajaa” -kampanja on yhteiskampanja erilaisille organisaatioille. EK:n, Boardion ja Tekesin käynnistämän kampanjan tavoitteena on erityisesti auttaa yrityksiä löytämään juuri tarvitsemaansa osaamista. Kampanjan sivustolle kootaan tietoa ja työkaluja, joiden tarkoituksena on helpottaa sopivan mentorin löytämisessä.

Lue koko artikkeli täältä

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Jaakko Helenius SEKESin toiminnanjohtajaksi

Jaakko Helenius (MMM, MBA) on nimitetty Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.8.2016, jonka jälkeen nykyinen toiminnanjohtaja Yrjö Westling siirtyy eläkkeelle.

Helenius on työskennellyt aiemmin mm. toimitusjohtajana Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKELissä, Helsinki Business And Science Parkissa sekä Polttimo Yhtiöt / Oy Maltax Ab:ssä.

”Otan tehtävän vastaan innostuneena ja näen SEKESin 43 jäsenyhteisöä ja niissä työskentelevät 1000 ammattilaista ainutlaatuisena voimavarana kansallisessa elinkeino- ja yrityskehityksessä.

Koen SEKES-verkostolla olevan myös laajoja mahdollisuuksia osapuolia hyödyntävään yhteistyöhön Työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden alan toimijoiden kanssa.

Erityisesti nykyisessä taloudellisesti haastavassa tilanteessa tämän yhteistyön syventäminen on yksi keskeinen tehtävä, jotta kansalliset resurssit uuden kasvun luomisessa tulevat täysimääräisesti hyödynnettyä”, toteaa Helenius.

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rantanen, 044 749 92 88

Jaakko Helenius, 0500 498 020

Yrjö Westling, 050 5252141

SEKES – verkoston 43 jäsenyhtiötä kattaa lähes 90 % kaikista alueellisista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä ja verkostossa työskentelee noin 1000 yrityskehittämisen ammattilaista. Kaikkiaan verkosto kontaktoi vuosittain noin 35 000 yritystä.

SEKESin toiminnan tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa jäsenverkoston osaamista ja resursseja elinkeino-  ja toimintaympäristön kehityksessä. Verkosto antaa mahdollisuuden hyödyntää yksittäisten organisaatioiden erityisosaamista ja tarjoaa vastaavasti yksittäisille organisaatioille mahdollisuuden osallistua suurempiin kokonaisuuksiin.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

FUTURE16-tulevaisuusseminaari 1-2.6.2016 Pietarsaaressa

FUTURE16 on tulevaisuusseminaari, jossa keskitytään ennen kaikkea pohjoismaisen yrittäjyyden näkökulmaan. Seminaarin aiheita ovat erityisesti vienti ja kansainvälistyminen sekä se, millä tavalla organisaatiot voivat tukea ja inspiroida yrityksiä kansainvälistymishankkeissaan.  Tapahtuma on suunnattu yrityksille ja organisaatioille Pietarsaaren seudulla ja Pohjoismaissa.

Kaksipäiväisen seminaarin aikana luvassa muun muassa:

–        Kansainvälisten asiantuntijoiden esityksiä pohjoismaisista liiketoimintastrategioista, digitalisaatiosta ja tulevaisuuden haasteista

–        Käytännön neuvoja ja vinkkejä sekä mahdollisuus jakaa kokemuksia markkinoinnista, eri maiden yrityskulttuurista ja kansainvälistymisprosesseista

–        Mahdollisuus verkostoitumiseen yritysjohtajien, yrittäjien, hallitusammattilaisten ja eri organisaatioiden edustajien kanssa

–        Loistava mahdollisuus tutustua Pietarsaaren Seudun valovoimaisiin yrityksiin yrityskäynneillä

Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa:

http://future2016.strikingly.com/

Seminaarin järjestävät Pietarsaaren Seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Viexpo, Pohjanmaan Kauppakamari, sekä ammattikorkeakoulut Centria ja Novia.

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Bruce Oreck valtakunnalliselle SEKES-roadshowlle – suomalainen yrityskulttuuri vaatii ravistelemista

USA:n entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck innostaa kevään ja kesän aikana suomalaisia yrittäjiä ympäri maata kasvamaan, kansainvälistymään ja kehittymään. SEKES ry:n järjestämä roadshow tuo Oreckin pääpuhujaksi alueellisten kehitysyhtiöiden tilaisuuksiin yhteensä kymmenellä paikkakunnalla.

Kiertueen kantavia teemoja ovat kasvu, kansainvälistyminen ja muutos. Näiden teemojen puitteissa kehitysyhtiöt räätälöivät alueensa yrityksille sopivan ohjelman. Pääpuhujan roolissa on Bruce Oreck, joka on suurlähettiläskautensa jälkeen ottanut aktiivisesti kantaa suomalaisen yrityselämän kehitystarpeisiin. Oreck suhtautuu optimisesti suomalaisten yritysten mahdollisuuksiin menestyä, mutta peräänkuuluttaa samalla tarvetta uudistaa nopeasti yrittämisen kulttuuria.

– Kansainvälinen kilpailukyky on tällä vuosisadalla kiinni ideoista. Parhaiten menestyvät ne, joilla on parhaat ideat. Suomessa on hyvä koulutustaso ja erinomaisia innovaatioita, mutta yrityskulttuuri vaatii ravistelemista. Lakien, rakenteiden ja ajattelutavan on muututtava nopeasti, jotta parhaat ideat saadaan ajoissa markkinoille ja niiden arvo hyödynnettyä, Oreck painottaa. Lisäksi yritystemme menestyminen edellyttää nykyistä syvempää ymmärrystä globaalien markkinoiden tarpeista, uskoo Oreck. Hän kannustaakin yrityksiä hakemaan tuotekehityksensä tueksi aidosti kansainvälistä näkemystä ja markkinatietoa, esimerkiksi hallitustyöskentelyn kautta.

Myös SEKES ry:n toiminta tähtää suomalaisen yritys- ja elinkeinoelämän uudistamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen. SEKES tarjoaa jäsenorganisaatioilleen kanavia yhteistyön tekemiseen, kokoaa toimijoita yhteen laajempien kehityshankkeiden toteuttamiseksi ja toimii yritysten ja alueellisen toimintaympäristön kehittämiseksi.

Yhteistyö ja yhteisen suunnan näyttäminen leimaakin SEKESin kaikkea toimintaa. Nyt järjestettävä roadshow on itsessään esimerkki toimintamallista, jossa SEKES ja alueelliset kehitysyhtiöt vievät alueille tehokkaasti yhteistä sanomaa yrityskulttuurin uudistumisen tarpeesta.

– Suomen kokoisessa maassa on erittäin tärkeää, että koko tiimi soutaa samaan suuntaan, uskoo myös Oreck. – SEKESillä on merkittävä rooli siinä, kuinka eri toimijat ympäri maata saadaan luomaan Suomeen yhdessä dynaamista, yritystoimintaa tukevaa kulttuuria.

Lisätiedot: Jaakko Helenius, 0500 498 020

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa jäsenverkoston osaamista ja resursseja. SEKES tarjoaa jäsenorganisaatioilleen kanavia, mahdollisuuksia ja toimintamalleja kehitystyön toteuttamiseen ja valjastaa verkoston resurssit kuntien ja yhteistyökumppaneiden tehokkaaseen käyttöön. Kaikkiaan SEKESiin kuuluu 43 jäsentä. Lisätietoja: Yrjö Westling, 050 525 2141

Bruce Oreck on USA:n entinen suurlähettiläs Suomessa. Nykyään Oreck toimii mm. Executive In Residence -tehtävässä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun suomalaisen yrityskulttuurin ja kilpailukyvyn kehittämistarpeista.

Roadshow 2016 21.4    Kotka-Hamina, Cursor Oy, Cleantech – Puhdas Mahdollisuus

28.4.   Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Yritysfoorumi Mikkeli 2016

10.5.    Kokkolan seudun kehitys Oy, KOSEK Today

11.5.    Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Smart Cities in Smart Regions 2016

12.5.    Joensuun Tiedepuisto Oy, Start Me Up – Business Idea Competition Finals

17.5.     Wirma Lappeenranta Oy, StartUpMill

25.5.    Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, yrittäjätilaisuus

14.6.    Into Seinäjoki Oy, Food Business Summit

15.6.    Pori, Prizztech Oy, MatchIndustry

27.10.    Hämeenlinna, Linnan Kehitys Oy, Bisnestä korkeakoulukeskuksessa

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Match INDUSTRY 2016 15.-16.6.2016

Viime vuonna teollisuusyrityksille suunnattu Match INDUSTRY kokosi kesäkuussa Poriin yli 500 yritystä seitsemästä eri maasta. Kaksipäiväinen tapahtuma koostui seminaaripäivästä sekä Match INDUSTRY 2015 – MI15 Kontaktitapahtumasta.

Vuoden 2016 Match INDUSTRY järjestetään Porissa 15.-16.6.2016. Merkitse kalenteriisi ja seuraa verkkosivujamme http://www.matchindustry.fi.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaari 18.—19.5

Suomen Yrittäjien perinteinen Kunnallisjohdon seminaari järjestetään tänä vuonna Porissa. Tapahtuma kerää 18.—19.5. Poriin lähes 800 kunnanjohtajaa, elinkeinojohtajaa, kunnanvaltuutettua, yrittäjävaikuttajaa ja muita kunta-alan asiantuntijoita.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan http://www.yrittajat.fi/fi-FI/kunnallisjohto

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada