SEKES ja SUK tiivistävät yhteistyötään – liittyivät toistensa jäseniksi

Suomen Uusyrityskeskukset SUK ry ja Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry ovat liittyneet toistensa jäseniksi ja tiiviistävät yhteistyötään.  Sekä uusyrityskeskusten että kehitysyhtiöiden valtakunnalliset verkostot vahvistavat alueiden elinvoimaa kehittämällä yritystoimintaa ja sen edellytyksiä. Yhteistyötä syventämällä saadaan yrityskehitys-resursseille nykyistä parempi vaikutus.

Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden yhteistyö eri alueilla on tiivistä. Monilla alueilla uusyrityskeskus ja kehitysyhtiö ovat joko samaa organisaatiota tai toimivat samoissa tiloissa. Kentällä tapahtuvan yhteistyön tulee näkyä myös uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden järjestöjen toiminnassa. Ne voivat suunnitella yhteisiä toimintamalleja, levittää hyviä käytäntöjä, oppia toisiltaan ja sovittaa toimintansa toisiaan tukeviksi – koko yrityskehitysketjun hyväksi.

– Kehitysyhtiön ja uusyrityskeskuksen toiminta on jo nykyisellään monesti saumatonta ja ne palvelevat yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. On luonnollista, että järjestöt seuraavat kehitystä ja hakevat malleja, joilla koko kehitysketjun toimintaa voidaan tehostaa. Yhtenä nopeasti toteutettavana toimena näen tiedottamisen sekä tietojen ja käytänteiden vaihdon. Samoin voimme yhdessä tuoda yrityskehitykseen liittyviin laki-, rahoitus- ja organisointialoitteisiin kattavan ja painokkaan näkemyksen, toteaa SEKESin toiminnanjohtaja Jaakko Helenius

Uusyrityskeskuksilla ja kehitysyhtiöillä omat roolinsa

Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden toiminnassa on yhteinen perustavoite, yritys-toiminnan synnyttäminen ja kehittäminen. Uusyrityskeskusten rooli on auttaa yrittäjyyttä suunnittelevia ja alkavia yrittäjiä ennen kuin yritys on perustettu tai yritystoiminta vakiintunut ja niiden asiakkaat ovat pääosin yksityishenkilöitä. Kehitysyhtiöt palvelevat yrityksiä niiden myöhemmissä vaiheissa tarjoamalla konsultointia, sparrausta, hankepalveluja- ja rahoitusta, kontakteja sekä kanavan muihin yksityisiin ja julkisiin yrityskehityspalveluihin.

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtajan, Jari Jokilammen, mielestä hyvällä yhteistyöllä voidaan auttaa yrittäjiä menestymään:

– Uusyrityskeskuksen neuvonnan avulla perustettu yritys on luontevaa ohjata kehitysyhtiön palvelujen piiriin – varsinkin, jos yrityksellä on suunnitteilla sellaisia kasvu-, kansainvälistymis- tai kehityshankkeita, joissa tarvitaan alueen osaajien yhteistyötä. Myös yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia voidaan helpottaa uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden välisellä yhteistyöllä

 

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien kehitysyhtiöt tai elinkeinotoimet kautta maan. Jäseniä on 51 ja niiden henkilömäärä on vajaa 700. Vuonna 2017 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät syvemmin noin 26 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli  80 000

Suomen Uusyrityskeskukset ry on paikallisten uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestö. Suomen 29 uusyrityskeskusta tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista yritysneuvontaa alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Uusyrityskeskus-verkoston taustatukena on yli 1500 yrityselämän asiantuntijaa. Uusyrityskeskusten neuvonnalla on ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti. Laatukriteerit edellyttävät, että kahden vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua vähintään 80 prosenttia uusyrityskeskusten kautta toimintansa aloittaneista yrityksistä on edelleen toiminnassa.

Lisätiedot

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry Jaakko Helenius, toiminnanjohtaja p. 0500 498 020 [email protected]

Suomen Uusyrityskeskukset ry Jari Jokilampi, toimitusjohtaja p. 0500 731 445 [email protected]

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki hakee toimitusjohtajaa

Olemme pienen kaupungin neljän työntekijän laaja-alainen kehittämisyhtiö. Vastaamme mm. Ikaalisten kaupungin elinkeinotoimesta sekä markkinointiin ja matkailuun liittyvistä tehtävistä.

Etsimme toimitusjohtajaksi monipuolisen kokemuksen omaavaa positiivista, energistä, ulospäin suuntautunutta ja oma-aloitteista ammattilaista.

Arvostamme verkosto- ja esimiestaitoja sekä aitoa innostusta Ikaalisten kehittämiseen. Tehtävän suorittamisessa on eduksi hankeosaaminen, kielitaito sekä kokemus kehittämistoiminnasta ja kunnallishallinnosta.

Edellytämme kokemusta elinkeinotoiminnan kehittämisestä sekä tehtävään soveltuvaa koulutusta.

Sähköiset hakemukset perjantaihin 26.10. klo 12 mennessä osoitteella [email protected] ja mukaan tulee liittää CV.

Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Kari Tolonen 044-7301 250 ja Oy:n hallituksen pj. Timo Tallila 044-7301 256.

www.ikaalisiin.fi

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Lausunto TEM:lle lomapalkkojen käsittelystä hankemaksatuksissa

Lomapalkkojen ja lomarahojen käsittelystä rakennerahastohankkeissa                                            

SEKES ry tuo ministeriön tietoon seuraavaa ja pyytää toimia ongelman ratkaisemiseksi.

Kansallisissa rakennerahastohankkeissa ohjelmakaudella 2014-2020 ei ole enää hyväksytty lomapalkka- ja lomarahavarauksia hankkeen tukikelpoisina kustannuksina kuten aiemmalla ohjelmakaudella vielä yleisesti monen rahoittajaviranomaisen osalta hyväksyttiin. Tämä perustuu Valtioneuvoston asetukseen rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukilepoisuudesta siitä, että kustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä on se, että kustannukset ovat tuensaajan tosiasiallisesti maksamia.

Käytäntö aiheuttaa suuria ongelmia hankkeiden toteuttajalle, sillä lomapalkkojen ja lomarahojen osuus henkilön palkkakustannuksista on merkittävä ja tämän perusteella hankkeet jäisivät toteuttajalle tappiollisiksi. Nykyisissä hankkeissa on paljon osa-aikaista henkilöstöä, jotka työskentelevät useammalle hankkeelle, eikä hankkeen päättyminen tarkoita henkilön työsuhteen päättymistä, ja näin ollen loman pitämistä ja jäljelle jäävien lomien lomapalkkojen ja -rahojen maksamista.

Maaseutuviraston Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoittamissa hankkeissa tätä ongelmaa ei ole, sillä lomapalkat ja -rahat voidaan hakea maksuun kuukauden kuluessa siitä, kun lomapalkka ja -lomaraha on viimeistään hankkeessa työskennelleelle henkilöstölle maksettu. Aikajänne tässä tapauksessa on kuitenkin viimeisen maksuerän osalta melko pitkä.

Joissain kehitysyhtiöissä lomapalkan ja lomarahan maksattamisen ongelma on ratkaistu siten, että hankkeessa työskentelevältä henkilöltä pyydetään hankkeen päättyessä suostumus siihen, että hänelle voidaan maksaa hankkeen osuus lomapalkasta- ja lomarahasta etukäteen. Tällöin ehto siitä, että kustannukset ovat tuensaajan tosiasiallisesti maksamia, täyttyy. Tämä on kuitenkin ikävää työntekijän kannalta koska ennakkoon maksettujen lomapalkkojen ja -rahojen osuus vähennetään henkilön palkasta silloin, kun nämä vuosiloman pitoaikana tulisivat maksetuiksi. Aikajänne tällaisessa tapauksessa voi olla jopa yli vuoden mittainen.

Ongelmana on myös se, että henkilölle on voitu maksaa useassa pienessä erässä moneen otteeseen ennakoita, ennen kuin lomapalkat ja -rahat tulisivat tosiasiallisesti maksettavaksi, mikä aiheuttaa ylimääräistä työtä.

Syyskuussa 2018 esim. Prizztech Oy Porissa on saanut rahoittajaviranomaiselta ohjeistuksen, jonka perusteella ennakkoon maksaminen ei vielä täytä tukikelpoisuuden ehtoja, vaan lomien pitää olla myös pidettyjä. Näin he eivät voisi hakea lomapalkkoja ja -rahoja lainkaan maksuun viimeisessä maksatuksessa, sillä esimerkiksi talviloma tulee pidettäväksi 31.3.2018 päättyneeltä lomakaudelta vasta viimeistään 30.4.2019 mennessä. Mikäli hanke on päättynyt esimerkiksi 31.3.2018, on täysin mahdotonta, että loma olisi pidettynä hankkeen päättyessä.

Kuitenkin lomien tosiasiallinen kustannus on hanketoimijalle syntynyt sillä hetkellä, kun henkilön työsuhde on alkanut ja vuosilomat ovat vuosilomalain säännösten mukaisesti alkaneet kertyä.

Kunnioittaen,

SEKES ry

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Tapani Laitinen Witaksen toimitusjohtajaksi

Tapani Laitinen aloittaa Kehittämisyhtiö Witaksen toimitusjohtajana loppuvuodesta. Laitinen siirtyy uuteen tehtäväänsä Savogrow Oy:n palveluksesta, jossa hän on toiminut elinkeinoasiamiehenä vastuualueenaan Keiteleen kunta ja koko alueen rahoitusasiantuntijan tehtävät.

Laitinen on työskennellyt aikaisemmin Kainuun ELY-keskuksessa yritystutkijan ja rahoituspäällikön viroissa sekä Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksella yliassistenttina ja tutkijana.

Laitinen on valmistunut Ekonomiksi Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1998 pääaineenaan pk-yritysten johtaminen. Pian tämän jälkeen Laitinen suoritti tohtorin väitöskirjan jatko-opinnot kahdessa pk-yrittäjyyden johtavassa yliopistossa Barcelonassa ja Växjössä.

Laitisen arvomaailmassa korostuvat luottamus, avoimuus ja rehellisyys. Työssään hän painottaa yhteistyön merkitystä kaiken kehittämisen edellytyksenä.

Perheellinen Laitinen asuu tätä nykyä Kuopiossa. Vapaa-aikanaan entinen jalkapalloilija harrastaa kuntoliikuntaa, lukemista, mökkeilyä ja matkustelua.

Lisätietoja antavat:

Tapani Laitinen, puh. 040 5941 149 (kotinumero)

Mirja Arkimaa, puh 044 765 7392

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Suomen Yrittäjien tietoiskut Kuntamarkkinoilla

SUOMEN YRITTÄJIEN TIETOISKUT KUNTAMARKKINOILLA

TEE KUNNASTASI YRITTÄJÄYSTÄVÄLLINEN keskiviikko 12.9. klo 11.30—11.50 K-kerroksen Tietolinja

-elinkeinopolitiikan asiantuntija Hannamari Heinonen, Suomen Yrittäjät – kunnanjohtaja Esko Poikela, Lieto – kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, Seinäjoki – kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita, Ruovesi

SOTE-UUDISTUS SYNTYY PALVELUSETELILLÄ keskiviikko 12.9. klo 12.00—12.20 3. kerroksen tila A3.25

– elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät – toiminnanjohtaja Ismo Partanen, LPY – toiminnanjohtaja Leila Salonen, Suomen Kuntoutusyrittäjät

TEE KUNNASTASI YRITTÄJÄYSTÄVÄLLINEN torstai 13.9. klo 11.30—11.50 3. kerroksen tila A3.25

– elinkeinopolitiikan asiantuntija Hannamari Heinonen, Suomen Yrittäjät – kunnanjohtaja Ari Ranta-aho, Muurame

SOTE-UUDISTUS SYNTYY PALVELUSETELILLÄ torstai 13.9. klo 12.20—12.50 K-kerroksen Tietolinja

– elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät – toiminnanjohtaja Ismo Partanen, LPY – toiminnanjohtaja Leila Salonen, Suomen Kuntoutusyrittäjät

JULKISET HANKINNAT JA PAIKALLINEN ELINVOIMA – VIRTAA JA VOIMAA PK-YRITYKSILLE keskiviikko 12.9. klo 16-16:45 3. kerroksen tila B3.1

Pk-yritykset ovat maakunta- ja sote-uudistuksen paineessa. Kuinka turvata niiden asema julkisissa hankinnoissa? Miten lisätä draivia yritysverkoston rakentamiseen sekä vahvistamiseen ja sitä kautta alueen elinvoimaan? Tule hakemaan seminaaristamme ideoita oman kuntasi ja maakuntasi toiminnan kehittämiseen.

– Päivi Töyli, Projektipäällikkö, Turun yliopisto, Brahea-keskus, Avaus – Kirsi Jaakkola, Toimitusjohtaja, Jaakkolan elintarviketukku, Paikallishankinnoilla aluetalous nousuun – kokemuksia Pohjois-Karjalasta – Satu Grekin, Kilpailuasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät, Onnistunut hankinta vaatii suunnittelua ja vuoropuhelua

Lisätietoa Kuntamarkkinoista os. www.kuntamarkkinat.fi

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Yritysten omistajanvaihdoksilla elinvoimaa

Suomeen on viime vuosina muodostunut yritysten omistajanvaihdosten pato, joka on seurausta yrittäjien ikääntymisestä ja yritysten toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista. Maamme noin 85 000 työnantajayrityksestä lähes viidennes eli karkeasti noin 16 000 yritystä ovat juuri nyt omistajanvaihdoshaasteen edessä. Näissä yrityksissä on arviolta noin 80 000 työpaikkaa ja  osassa  ov-toimenpiteet ovat jo käynnissä, mutta monissa ensimmäiset askeleet edelleen ottamatta.

Omistajanvaihdosten pato on usein syynä esim. kasvuhaluttomuudelle tai investointien vähäisyydelle, tämä on ymmärrettävää kun jatkajaa ei ole näköpiirissä. Monet näistä yrityksistä ovat kuitenkin kannattavia ja voivat yltää merkittäviin kasvupyrähdyksiin ja työllisyysloikkiin. Omistajanvaihdosten edistäminen on siis tehokasta kasvu- ja innovaatiopolitiikkaa, jonka kautta useampi kannattava pk-yritys saadaan kasvuun.

Omistajanvaihdokset koskettavat laajasti koko Suomea ja maaseudulla omistajanvaihdoksen edessä on arviolta neljännes työllistävistä yrityksistä.

Nyt on toimien aika! Edistämistyössä alueellisilla toimijoilla on merkittävä rooli, sillä yrittäjäkentän hyvä paikallistuntemus auttaa omistajanvaihdostarpeiden tunnistamisessa ja jopa niiden ennakoinnissa. Myös yrittäjien kannattaa olla ajoissa liikkeellä: varata riittävästi aikaa yrityksen myyntikunnon rakentamiselle, jatkajan etsimiselle ja luopumistilanteeseen valmistautumiselle.

 

Omistajanvaihdosfoorumi

Puheenjohtaja Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Projektipäällikkö Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät

Omistajanvaihdosfoorumi on yhteistyöverkosto, joka vauhdittaa yritysmarkkinoiden kehittymistä ja koordinoi omistajanvaihdoksiin liittyvää yhteistyötä. Foorumia rahoittavat Finnvera, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Suomen uusyrityskeskukset (SUK), Fennia-konserni ja Elo, Danske Bank, Nordea ja Suomen Yrityskaupat Oy. Toiminnassa ovat lisäksi mukana Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Suomen Yrityskummit. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa foorumin toimintaa.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Witas hakee toimitusjohtajaa

Haemme aktiivista ja yhteistyökykyistä toimitusjohtajaa

Haemme aktiivista ja yhteistyökykyistä elinkeinoelämän kehittäjää jatkamaan Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimintaa yhteistyössä yritysten ja omistajakuntien kanssa.

Olet tavoitteellinen, organisointikykyinen, positiivinen ja kehitysmyönteinen tiimipelaaja. Kykenet myös itsenäiseen työskentelyyn. Olet eteenpäin suuntautuva tulevaisuuteen katsoja ja uusien ideoiden tuoja. Osaat hyödyntää yhteistyöverkostoa sekä jo olemassa olevia resursseja. Tartut haasteisiin myönteisellä otteella. Sinulla on kyky toimia muuttuvissa olosuhteissa.

Sinulla on näyttöä tuloksellisesta elinkeinoelämän kehittämisestä niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Tunnet mikro- ja pk-yrityskenttää ja sinulla on kokemusta yritys- ja aluekehittämishankkeista sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämisestä.

Tehtävään vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto. Edellytämme johtamiskokemusta, myös henkilöstöjohtamisesta sekä talous- ja hallinto-osaamista. Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kielitaitoa.

Kiinnostuitko?

Tule johtamaan ja toteuttamaan Witaksen vuosille 2017–2020 luotua uusiin avauksiin panostavaa strategiaa. Kyse on yhdessä tekemisestä ja tavoitteenamme on rakentaa Witas-alueen elinvoimaisuutta yhteistyössä omistajakuntien kanssa tekemällä asiakaskeskeistä yrityskehittämistyötä mahdollistaen näin yritysten kasvua, uutta liiketoimintaa ja työllisyyttä. Yhteistyössämme on hyvä henki ja kova tekemisen meininki. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoivomuksineen 31.8.2018 mennessä sähköpostitse mirja.arkimaa(at)witas.fi.

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Mirja Arkimaa, mirja.arkimaa(at)witas.fi, puh. 044 765 7392 sekä hallituksen puheenjohtaja Asko Kauppinen, asko.kauppinen(at)jippii.fi, puh. 0400 203 337.

Kehittämisyhtiö Witas Oy on vuonna 2004 perustettu pohjoisessa Keski-Suomessa toimiva elinkeinoyhtiö, joka palvelee yrittäjiä sekä yrittäjäksi aikovia kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Yhtiön omistaa Viitasaaren kaupunki sekä Pihtiputaan, Kinnulan ja Kivijärven kunnat. Liikevaihtomme vaihtelee vuosittain 1 – 1,5 m€:n välillä ja henkilöstön määrä on 8-15 riippuen hankesalkun koosta.

Tunnusomaista toiminnallemme on luottamuksellisuus, luotettavuus, aito vuorovaikutus ja asiantuntijuus. Strategiamme 2017–2020 mukaan tavoitteemme on kasvattaa alueen elinvoimaisuutta yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa luomalla menestystarina verkostoituneesta ja luontoarvoja kunnioittavasta maaseudusta.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Espanjasta Kainuun Etu Oy:n seuraaja Euroopan parhaana kehitysyhtiönä

Vuoden 2017 parhaan eurooppalaisen kehitysyhtiön palkinto jaettiin kahden merkittävän espanjalaisen kehitysyhtiön, asturialaisen IDEPA:n ja navaralaisen SODENA:n kesken. Palkinto jaettiin Euroopan kehitysyhtiöiden liiton EURADA:n toimesta Charleroissa Belgiassa 21.6.2018. Palkitut yhtiöt ovat pystyneet luomaan alueellaan merkittävää kasvua innovatiivisella ja teollisuutta uudistavalla toiminnalla. Palkittujen lisäksi tuomaristo halusi tunnistaa ja tuoda esiin slovenialaisen Ljubljanan ja italialaisen Emilia Romagna alueen kehitysyhtiöiden parhaat käytännöt luovien alojen yritystoiminnan tukemisessa sekä yhteistyön luomisessa tutkijoiden ja yritysten kesken.  Toimitusjohtaja Antti Toivanen Kainuun Etu Oy:stä on ollut kutsuttuna tuomaristossa, edellisen vuoden voiton vuoksi.

Vuoden 2016  Euroopan paras kehitysyhtiö -voittonsa ansiosta Kainuun Etu Oy on saanut sekä kansallisesti että kansainvälisesti suurta arvostusta. Yhtiön palkittuun yrityslähtöiseen toimintamalliin on käynyt tutustumassa kymmeniä delegaatioita lähes kaikista Euroopan maista. Vierailujen lisäksi Kainuun Etu Oy on saanut lukuisia pyyntöjä esityksistä, eri tilaisuuksiin, joissa on kerrottu menestyksekkään yritysten palvelumallin toiminnasta ja tuloksista. Kokemuksista on kerrottu kymmenillä eurooppalaisilla foorumeilla ja toimintamallia on esitelty pyynnöstä myös pääjohtajatasolla EU Komissiossa. Tämä julkisuus on tuonut erinomaisia mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin hankkeisiin yhdessä kainuulaisten yritysten kanssa. Kainuun Etu Oy on haluttu kumppani kansainvälisissä hankkeissa.

Vuonna 2016 Kainuuseen saatu Euroopan paras kehitysyhtiö –palkinto yhdessä kansainväliset ISO-normit täyttävän laatujärjestelmän kanssa, on tuloksena systemaattisesta kehitystyöstä palvelujen tuottamisessa, yhdessä kainuulaisten yritysten ja omistajakuntien kanssa. Tätä myönteistä profiilia on syytä jatkossakin hyödyntää Kainuun alueen mainetyössä sekä yritysten veto- ja valovoimana.

Kainuun Etu Oy on ollut vauhdittamassa työpaikkojen syntyä Kainuuseen. Kevään 2018 aikana yhtiön päättyneissä hankkeissa mukana olleissa yrityksissä on luotu yli 500 uutta työpaikkaa. Työpaikkoja olisi tullut enemmänkin, mikäli ammattitaitoista työvoimaa olisi ollut saatavilla.  Kainuun Etu Oy:llä on tällä hetkellä 5 miljoonan euron hankekanta yritysten kehittämiseksi.

www.eurada.org

 

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Yrityssalon johtoon Jyrki Moilanen

Tuotantotalouden diplomi-insinööri, eMBA Jyrki Moilanen on valittu Salon kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy:n toimitusjohtajaksi. Moilanen siirtyy Yrityssaloon Punkalaitumen kunnanjohtajan tehtävistä. Hän aloittaa työnsä Yrityssalossa syyskuun alussa.

Moilasella on laaja-alainen kokemus yrittäjyydestä ja liike-elämästä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä nykyisen työtehtävän kautta myös julkishallinnosta. Moilanen on työskennellyt muun muassa Nokia Networksillä erilaisissa logistiikkatehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla, puuteollisuuden kehittämis- ja johtotehtävissä Kuhmon kaupungin Woodpolis-yksikössä sekä Oy CrossLam Kuhmo Ltd:ssä ja kansainvälisillä markkinoilla toimineen perheyrityksen vetäjänä Kainuussa.

– Jyrki Moilasesta saamme Yrityssaloon analyyttisen, idearikkaan, periksiantamattoman ja perusteellisesti asioihin perehtyvän johtajan, jonka monipuolinen työkokemus vastaa erinomaisesti Salon elinkeinoelämän haasteisiin, sanoo Yrityssalon hallituksen puheenjohtaja Ari Aalto.

– Toimitusjohtajana tulen kehittämään Yrityssalon toimintaa kuuntelemalla tarkasti asiakasyritysten tarpeita, pitämällä yrityksen palveluasenteen korkealla ja suuntaamalla käytettävät resurssit tehokkaasti Salossa toimivien yritysten toimintaedellytyksen parantamiseksi, luonnehtii Jyrki Moilanen tulevaa työtehtäväänsä.

Yrityssalon toimitusjohtajan tehtävään oli 67 hakijaa, joista kuusi hakijaa kutsuttiin haastatteluihin ja heistä edelleen kaksi soveltuvuustesteihin. Rekrytointityöryhmään kuuluivat Yrityssalon hallituksen puheenjohtaja Ari Aalto, hallituksen varapuheenjohtaja Liisa Leino ja Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Lisätiedot:

Jyrki Moilanen, toimitusjohtaja 1.9.2018 alkaen, Yrityssalo Oy, 040 621 2472

Ari Aalto, hallituksen puheenjohtaja, Yrityssalo Oy, 044 511 4055

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKES-kesäpäivät Joensuu 21.-22.8. 

Toivotut kesäpäivät tekevät muutaman vuoden tauon jälkeen paluun Joensuun Tiedepuiston isännöimänä. Virallisempi ohjelma on rakennettu tulevaisuus- ja ennakointiteemalla tavoitteeena antaa täkyjä kehitysyhtiön muutossuunnista ja muutoksen vaikutuksista myös omassa tehtävässäsi.

Tärkeälle verkottumiselle ja yhdessäololle on varattu aikaa, mm. illanvietto Utran Uittotuvalla.

Aloitus on tiistaina 12.30 ja keskiviikkona lopetetaan klo 12, ohjelma tässä  ilmoittautuminen 8.8. mennessä tästä. Hinta 120 € +alv / osallistuja (laskutetaan jälkikäteen) + majoitus, hotelli-info tässä

Päivät on tarkoitettu kaikille SEKES-verkoston yhtiöissä työskenteleville.

TERVETULOA JOENSUUHUN!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada