Uusyrityskeskuksen palvelut osaksi Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskusta

Ensi vuoden alusta Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksesta (Keuke) saa myös uusyritysneuvontaa, kun Keuken kanssa pitkään saman katon alla toimineen Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen palvelut liitetään osaksi Keukea. Nyt siis kaikki yritysneuvontapalvelut yrityksen perustamisesta koko elinkaaren kestävään kehittämiseen saa Keukesta.

Yrittäjät ja yrittämisestä kiinnostuneet saavat jatkossa kaiken tarvitsemansa avun vaivattomasti yhdeltä toimijalta. Myös ajanvaraus käy jatkossa yhdestä numerosta. Käytettävissä on monipuolinen, mutta aiempaa selkeämpi kattaus yritysneuvontapalveluita.

Palvelujen yhdistämisen myötä neuvonnassa voidaan jatkossa huomioida paremmin yrityksen ja yrittämisen koko elinkaarta koskevat tarpeet. Käytäntö on osoittanut, että aloittavan yrittäjän neuvonnan kautta tulee myös toimivien yritysten puolelle uskollisimmat asiakkaat.

– Asiakkuuksien hallinta on nyt kokonaisvaltaisempaa ja voimme varmistaa kaikille yrityksille katkeamattoman neuvontaprosessin. Lisäksi pystymme tunnistamaan ja löytämään potentiaaliset ja kasvunnälkäiset yritykset entistä paremmin, sanoo Keuken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen.

NEUVONTA TAKAA PAREMMAN STARTIN

Tilastot kertovat, että uusyritysneuvonnan kautta kulkeneilla yrityksillä on suurempi todennäköisyys onnistua. Neuvonnan kautta perustetuista yrityksistä 90 prosenttia toiminnassa kahden vuoden jälkeen perustamisesta ja 80 prosenttia viiden vuoden jälkeen. Sen sijaan kaikista perustetuista yrityksistä vain puolet selviää kahden vuoden rajapyykin yli.

– Neuvontapalvelut perustuvat vahvaan ammattitaitoon, kokemukseen ja realismiin. Ammattitaitoinen yritysneuvoja ei suosittele yrityksen perustamista, jos hän ei näe sille mahdollisuuksia, toteaa Pekkarinen.

– Yritysneuvontaan tulemista ei kannata aristella. Meille voi tulla keskustelemaan, vaikka ei olisi ideaa kummoisempaa paperilla. Neuvonnan tarkoituksena on kannustaa ja silottaa tietä turhilta peloilta ja vääriltä luuloilta. Asiat etenevät kysymällä ja keskustelemalla.

Keuken tehtävänä on tukea alueen yritysten kasvua ja menestystä sekä luoda edellytyksiä uudelle elinkeinotoiminnalle ja olemassa olevien yritysten kehittymiselle. Keuke palvelee yrityksiä ikään, kokoon tai toimialaan katsomatta kaikissa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin aktivoimisessa, talous- ja rahoituskysymysten läpikäynnissä, investointien suunnittelussa, yhteistyökumppaneiden löytämisessä, kansainvälistymisessä ja omistajanvaihdoksissa. Keuken tarjoamat perusneuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Elina Pekkarinen, puhelin 050 549 2213www.keuke.fiwww.facebook.com/kehittamiskeskus.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Lieksan Kehitys ja Ylivieskan teknologiakylä YTEK SEKESiin 

Lieksan Kehitys Oy Lieke ja Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy ovat liittyneet SEKES ry:n jäseniksi.

Lieksan Kehitys Oy LieKe on vuonna 2017 perustettu Lieksan kaupungin omistama elinkeino- ja kehittämisyhtiö. Yhtiön keskeisenä tavoitteena on parantaa olemassa olevien ja uusien lieksalaisten yritysten liiketoimintaedellytyksiä, luoda alueelle lisää työpaikkoja sekä varmistaa yritysten työvoiman saatavuus.  Lisätiedot toimitusjohtaja Harri Välimäki,  050 379 9112

YTEK on  Ylivieskan kaupungin omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. YTEK palvelee yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia kaikissa vaiheissa aina yrityksen perustamisesta omistajanvaihdokseen. Olemme mukana tukemassa ja kehittämässä yritysten toimintaedellytyksiä, edistämässä kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Ylivieskaan. Tämä onnistuu tekemällä aktiivista yhteistyötä yrityselämän, sidosryhmien ja kaupungin kanssa.  Lisätiedot toimitusjohtaja Sampo Siik,   040 682 2190

SEKES toivottaa tervetulleeksi mukaan!

 

 

 

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKES ry:n hallitus 2018

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry valitsi vuosikokouksessaan 15.11.2017 yhdistykselle hallituksen vuodelle 2018. Hallituksen puheenjohtajana  aloittaa Martti Husu, Kouvola Innovation Oy.

SEKESin  hallitukseen 2018 kuuluvat:

Martti Husu, Kouvola Innovation Oy, (hallituksen puheenjohtaja)

Minna Heikkinen, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Pikes Oy

Jari Hentilä, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Ulla Haggren, Jämsän kehittämisyhtiö Jämsek Oy

Kimmo Heikka, Kemin Digipolis Oy

Antti Toivanen, Kainuun Etu Oy

Pekka Nuutinen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Elina Pekkarinen, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy KEUKE

Juha Kauppinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Jarl Sundqvist, Ab Jakodstadregionens Utvecklingsbolag Concordia

Hallituksen asiantuntijajäseninä toimivat Jarkko Huovinen Kuntaliitosta ja Susanna Kallama Suomen Yrittäjistä.

Lisätiedot:

Jaakko Helenius, puh. 0500 498 020 tai [email protected]

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan. SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.  SEKESiin kuuluu 45  kehittämisorganisaatiota, Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto sekä alan kv-järjestö EURADA.

Vuonna 2016 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät syvemmin noin 32 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli 100 000.

 

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin lausunto yritystukien uudistamisesta

Yritystukien uudistaminen

Valtioneuvosto on pyytänyt Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:ltä lausuntoa yritystukien uudistamisesta

Kehitysyhtiöt ovat kuntien omistamia, vapaaehtoisista tarpeista syntyneitä yhtiöitä, jotka edistävät alueen yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Kehitysyhtiöiden yritysneuvojat kohtaavat laajasti erilaisia asiakkaita, arvioivat asiakkaiden palvelutarpeen ja vastaavat oman palvelutarjontansa ohella yritysten ohjaamisesta sekä yksityisten, että julkisten palveluiden käytössä.

SEKES-verkoston 45 jäsenyhtiötä työskentelivät vuonna 2016 syvemmin yhteensä noin 32 000 yrityksen kanssa, kaikkiaan kontakteja oli yli 100 000  ja yhtiöt muodostavat siten kattavimman kansallisen yritysyhdyspinnan. Välittäjärooli lähellä asiakasta on yksi kehitysyhtiön tehtävistä osana kansallista yrityskehitysjärjestelmää.

SEKES kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiään uudistukseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Lähtökohtaisesti tavoite suunnata tukia yritysten uudistumista, kasvua ja pitkän aikavälin tuottavuutta kehittäviin toimiin on kannatettava. Suomen kilpailukykyä on parannettava globaalissa markkinassa, tuet suunnattava kasvuun, tuottavuuden parantamiseen ja kansainvälistymiseen. Myös erilaiset nopeat kokeilut mahdollistavat tukimuodot tulosten arviointeineen ovat kannatettavia, yleisesti ottaen kansallisia tukijärjestelmiä ja niiden tehokkuutta tulee pystyä vertaamaan keskenään.

Byrokratian purkua on tehtävä myös yritystuissa ja esim. lump sum/kertakorvausmalli on otettava käyttöön laajemmin. Innovaatio- ja palveluseteli on eräs tällainen kertakorvausmalli, josta on jo hyviä kokemuksia ja jonka käyttöä tulee laajentaa.

Suomen yritystukijärjestelmän painopistettä olisi siirrettävä teknologian tutkimisesta ja kehittämisestä innovaatioihin eli markkinoille vietävien tuotteiden ja palveluiden tukemiseen. Suomi on OECD:n tutkimusten mukaan onnistunut heikosti teknologian hyödyntämisessä vaikka panostamme verrokkiryhmässä merkittävästi kehittämiseen, erityinen tarve on markkinoinnin, myynnin ja kansainvälistymisen tukeen pk-sektorille. Tekesin ja ELY-keskusten myöntämät tuet pääsääntöisesti tukevat tätä tavoitetta ja ovat tapauskohtaisesti yritys- ja/tai hanketasolla arvioituja ja siten hyvin kohdentuvia.

Tukia on verrattava kansainvälisesti eikä Suomen tukijärjestelmä tai sen puute saa aiheuttaa yrityksille kilpailuhaittaa kansainvälisillä markkinoilla Tämä tulee myös esiin EU-osarahoitteisten sekä joidenkin verotukien kohdalla.

Yritystukien luettelossa on myös tuki-instrumentteja, joiden tavoitteet ovat muualla kuin tuen saavan yrityksen toiminnan kehittämisessä, esim. pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy, vähäpäästöisten energian tuotantomuotojen yleistyminen ja niin edelleen.  Näitä tukia tulisi arvioita varsinaisen tavoitteen näkökulmasta.

Yritystukilainsäädännön ohjeistus ja tulkinnat on yhtenäistettävä koko Suomessa, alueellisia eroja voi olla itse tukitasoissa mutta myöntämiskriteerien tulee olla samat.  Eri julkiset rahoittajat arvioivat yrityksiä samojen kriteerien kuten liiketoimintasuunnitelma, kasvu- ja kehittämistavoitteet mukaan, mutta yhtenäistä rahoitushakemusjärjestelmää ole rakennettu, tässä olisi merkittävä tehostamismahdollisuus.

Laajempana tavoitteena valtionhallinnossa on tuottaa yhä suurempi osa palveluista digitaalisesti. Tämä korostaa yrityspalveluissa kehitysyhtiön roolia, kokemus on osoittanut, että digitaalisten palvelujen käyttö ja sen aloittaminen vaatii monessa tapauksessa lähipalveluna tuotettua henkilökohtaista ohjausta.

Kuntien omistamille kehittämisyhtiöille myönnetyn toimintaympäristötuen on joissakin yhteyksissä katsottu olevan valtiontukea, jolloin tuki on myönnetty de minimiksenä. Tulkinta käytännössä estää kehittämisyhtiöitä hyödyntämästä toimintaympäristötukea. Kehittämisyhtiöt ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, eivätkä ne toimi markkinoilla ja kuntien kehittämisyhtiöt tulee rinnastaa tuen saajina kuntiin, jolloin niille myönnetyssä tuessa ei synny kiellettyä valtiontukea.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, 0500 498 020,  [email protected]

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Jyväskylän yritystehdas Oy  hakee toimitusjohtajaa

Osaatko innostaa ja motivoida? Oletko yhteistyön tekijä, organisaattori ja valmentaja, joka haluaa rakentaa ja kehittää yrittäjyyttä sekä uusia yrityksiä?

Toimintansa aloittava, uuteen yritystoimintaan innostava ja kannustava Jyväskylän Yritystehdas Oy etsii toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

TOIMITUSJOHTAJAA

ainutlaatuiselle näköalapaikalle ottamaan kokonaisvaltaisesti ja menestyksekkäästi vastuun yrityksen operatiivisesta toiminnasta uraauurtavassa eri koulutusalat ja -asteet ylittävässä yrityksessä.

Toimitusjohtajana vastaat aloittavan yrityksen liiketoiminnasta, palvelujen tuottamisesta omistajille ja toteutat valittua strategiaa tuloksellisesti. Keskeisimpiä tehtäviäsi on yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan innostaminen sekä se, että autat löytämään polkuja ja ideoita uuden, erityisesti oppilaitoksista tulevan yrittäjyyden syntymiseen. Tarjoat myös monipuolista ja uudenlaista tukea sekä valmennusta yrittäjyysosaamisen kehittämiseen monille eri kohderyhmille. Taitavana vuorovaikuttajana verkostoidut aktiivisesti ja hands-on -tyyppisenä moniosaajana osallistut myös yhtiön päivittäiseen operatiiviseen toimintaan omistajaorganisaatioiden ja yhtiön muun henkilökunnan kanssa.

Valittavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Edellytämme myös yrittäjähenkisyyttä, innovatiivisuutta, osaamista ja ymmärrystä yrittäjyydestä sekä myynnistä, markkinoinnista ja start-up -yritysten kehittämisestä. Tehtävä vaatii erinomaisia neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä sekä sujuvaa kielitaitoa. Arvostamme myös pedagogista osaamista ja kokemusta esimiestyöstä, kansanvälisyydestä sekä valmennus- ja neuvontapalveluiden tuottamisesta.

Lisätietoja tehtävästä antavat perustettavan yrityksen hallituksen puheenjohtaja Risto Kovala p. 050 365 0012 ja Personnel Group, aluepäällikkö Terhi Tuukkanen p. 050 441 6658  [email protected]. Jätä hakemuksesi ja CV:si osoitteessa: www.personnel.fi viimeistään 22.10.2017.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Forssan Yrityskehitys Oy hakee toimitusjohtajaa

FORSSAN YRITYSKEHITYS OY on Forssan kaupungin elinkeinoyhtiö. Tavoitteemme on olla yrittäjän paras kumppani. Henkilöstömme on kuusi työntekijää ja yhtiömme vuotuinen liikevaihto on noin 1,7 milj. €.

Haemme yhtiömme palvelukseen vakituiseen työsuhteeseen

TOIMITUSJOHTAJAA 

Olet 2020- luvun yritysvisiönääri ja sinulla on työhön sopiva koulutus ja sujuva englannin kielen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Toimitusjohtajana kuulut kaupungin johtoryhmään ja työskentelet kaupunginjohtajan työparina. Tehtäväsi on toteuttaa hallituksen hyväksymää strategiaa. Vastuualueeseesi kuuluu myös FYK:n tytäryhtiöiden toiminta.

Arvostamme:

  • elinkeinoelämän ja yritystoiminnan laajaa tuntemusta
  • kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja
  • näyttöä muutosjohtamisesta
  • rahoitusalan ja -kanavien tuntemusta
  • kykyä toimia osana työyhteisöä  ja alueemme verkostoissa
  • intoa kiertää yrityksissä
  • rakennus- ja kiinteistöalan tuntemusta

Hakemukset CV:llä ilman todistusjäljennöksiä ja palkkatoivomuksella varustettuina toimitetaan viimeistään 2.10.2017 kello 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Työsuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat: FYK:n hallituksen puheenjohtaja Jaana Lähteenkorva puh. 040 831 6380 Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi puh.050 564 0001

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Naturpolis Oy vetämään Hossan kansallispuiston matkailuhanketta

HOSSAN KANSALLISPUISTOA TUKEVAN MATKAILUYHTEISTYÖN AKTIVOINTIHANKE (HOSSA+) KÄYNNISTYI

Hossa+ -hankkeen tavoitteena on aktivoida Hossan kansallispuistoon linkittyvän matkailualueen yrittäjät, muut toimijat ja alueen kunnat (Suomussalmi, Taivalkoski, Kuusamo) yhteistyöhön alueen matkailun kehittämiseksi.

Hossan kansallispuistoksi tulon myötä alueen matkailukysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi nykyisestä tasosta. Hossa tarvitsee kehityksen tueksi yhteistyökumppaneita ja monipuolisia palveluita, mikä edellyttää kehittämistoimia ja yritysyhteistyötä entistä laajemman alueen matkailuyritysten kanssa. Hossan kansallispuistostatus tuo lisäarvoa myös ympäröivien alueiden yrityksille ja mahdollistaa siten uudenlaisten kansallispuistoihin perustuvien matkailupalveluiden kehittämisen laajemmalla matkailualueella. Matkailun yhteistoiminta- alueena Suomussalmi, Taivalkoski ja Kuusamo on uusi, ja kunta- ja maakuntarajat ylittävä yhteistyön kehittäminen edellyttää aluksi erityisiä tiedotus- ja aktivointitoimia.

Helmikuun 2018 loppuun asti kestävän aktivointihankkeen toimenpiteinä kartoitetaan eri kuntien matkailutoimijoita ja näiden intressejä yhteisen toiminnan kehittämiseen sekä järjestetään teemapäiviä yrittäjille ja muille toimijoille ajankohtaisista kehittämistä vaativista aiheista. Yrittäjillä on myös mahdollisuus saada yrityskohtaista konsultointia käsitellyistä teemoista. Lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu selvittää matkailualueen infrastruktuurin ja palveluiden kehittämis- ja investointitarpeet. Hankkeessa saadut tulokset ja näkemykset kootaan yhteen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi ja määritellään jatkotoimenpiteet tavoitteiden toteutumiseksi.

Hanketta hallinnoi Naturpolis Oy, osatoteuttajana on Kajaanin Ammattikorkeakoulu sekä yhteistyökumppanina ja rahoittajana lisäksi Suomussalmen kunta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Terhi Wendelin, p. 040 712 0257, [email protected]

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Keulink hakee  toimitusjohtajaa

Haemme Keulinkille

TOIMITUSJOHTAJAA vakituiseen työsuhteeseen

Kehität tehtävässäsi aktiivisesti Keurusseudun elinkeinoelämää. Tehtäväsi on löytää alueellemme uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja sekä edistää yritysten kasvua. Luot uutta ja ideoit rohkeasti. Hyödynnät tehokkaasti käytössä olevia resursseja ja pystyt tavoitteelliseen toimintaan. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, Keulinkin hallituksen, Keuruun kaupungin johdon, Keulinkin henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Hallussasi on myös yrityksemme operatiivinen johtaminen. Pienessä organisaatiossa et vierasta tarttua tehtävään kuin tehtävään. Keulinkilaisina meille on tärkeää hyvä ja arvostava joukkueilmapiiri.

Odotamme sinulta – kokemusta ja näkemystä mikro- ja pk-yritysten kehittämisestä – elinkeinoelämän ja sen sidosryhmien tuntemusta – laaja-alaisuutta ja pitkäjänteisyyttä – itsenäistä, aktiivista ja tavoitteellista työotetta – pitkäaikaista sitoutumista alueen elinkeinoelämän kehittämiseen – valmiutta työskennellä muuttuvissa olosuhteissa – vuorovaikutteisuutta ja sujuvaa kirjallista sekä suullista ilmaisutaitoa – tehtävään soveltuvaa koulutusta

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän elinkeinoelämän parissa.

Lähetä CV ja hakemuksesi palkkatoivomuksineen viimeistään 15. syyskuuta 2017 mennessä osoitteeseen: Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keskusaukio 3, 42700 Keuruu (kuoreen merkintä: Työhakemus) tai sähköpostilla: [email protected] (aiheeksi: toimitusjohtajan työpaikka).

Lisätietoja antavat keskiviikkona 30.8. klo 12-14 ja keskiviikkona 6.9. klo 12-14: suunnittelija Ritva Pohjoisvirta puh. 041-544 2193 ja Keulink Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Nuoranne puh. 040-056 5465.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin lausunto Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland oy

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt kirjeellään 22.6.2017 Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland-nimisestä osakeyhtiöstä.

Kehitysyhtiöt ovat kuntien omistamia, vapaaehtoisista tarpeista syntyneitä yhtiöitä, jotka edistävät alueen yritysten kasvua sekä kilpailukykyä ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa. Kehitysyhtiöiden yritysneuvojat kohtaavat laajasti erilaisia asiakkaita, arvioivat asiakkaiden palvelutarpeen ja vastaavat oman palvelutarjontansa ohella yritysten ohjaamisesta sekä yksityisten, että julkisten palveluiden käytössä.

SEKES-verkoston 45 jäsenyhtiötä työskentelivät vuonna 2016 yhteensä noin 32 000 yrityksen kanssa ja muodostavat siten kattavimman kansallisen yritysyhdyspinnan. Asiakastarpeen sekä julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan väliin asettuva välittäjärooli lähellä asiakasta on yksi kehitysyhtiön tehtävistä osana kansallista yrityskehitysjärjestelmää.

SEKES esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kyseessä on yrittäjien ja julkisten elinkeinopalvelujen näkökulmasta merkittävästä muutoksesta. Nykyiset Finpro ja TEKES ovat tärkeitä palveluorganisaatioita, joilla on vuosittain tuhansia pieniä yritysasiakkaita ja jatkossa Business Finlandin pitää pystyä kattamaan vieläkin suurempi yritysjoukko kuin nykyisin.

On huolehdittava, että toiminnan painopisteeksi valitaan nimenomaan pk-yritykset, jotka edustavat suurinta kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia, mutta jotka resurssiensa ohuuden vuoksi eniten tarvitsevat julkisten palveluorganisaatioiden tukea. Kasvun avaimet kansantaloudessa ovat paljolti pienten yritysten ison massan varassa.

SEKES korostaa, että Business Finlandin, muiden Team Finland -toimijoiden, tulevien maakuntien kasvupalveluiden ja kuntien elinkeinopalveluiden yhteistyön tulee olla asiakaslähtöistä ja saumatonta sekä muodostettava julkisten yrityspalvelujen katkeamaton ketju. Palvelupolut alkavat paikalliselta tasolta, jossa erityisesti pk-yritysten ensimmäisenä, luontevana kontaktina on kehitysyhtiö.

Maakunnista maailmalle ja maailmalta maakuntiin on tavoite, jonka on muututtava arjen palveluiksi ja kehitysyhtiöt takaavat kaikkien julkisten yrityspalveluiden tunnetuksi tekemisen koko valtakunnan alueella toimimalla ikkunana tähän palvelutarjoamaan. Kun Business Finland – palvelut ovat saatavilla mahdollisimman kattavasti ja niille syntyy kysyntää, on mahdollista kohdistaa palvelut yrityksille, joissa niiden vaikuttavuus on paras.

Lakiesityksessä mainitaan tavoite tuottaa yhä suurempi osa palveluista digitaalisesti. Tämä korostaa kehitysyhtiön roolia, kokemus on osoittanut, että digitaalisten palvelujen käyttö ja sen aloittaminen vaatii monessa tapauksessa lähipalveluna tuotettua henkilökohtaista ohjausta.

Luonnoksen perusteluista ilmenee tavoite kohdentaa resursseja enemmän asiakasrajapintaan sekä kotimaassa, että erityisesti ulkomailla. Ulkomaan toimintojen osalta tämä on yksiselitteisen kannatettavaa, kotimaan osalta SEKES huomauttaa tärkeydestä koordinoida yritysyhdyspintatyötä muiden toimijoiden, mm. kehitysyhtiöiden kanssa, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä. Maakuntien kasvupalveluiden yhdistäminen muuhun palvelutarjontaan korostaa koordinoinnin tärkeyttä.

SEKES esittää harkittavaksi mallia, jossa kehitysyhtiöt alueillaan vastaisivat Business Finland-palvelujen tunnetuksi tekemisestä ja markkinoinnista, minimissään tulee rakentaa toimiva yhteensovittamisen malli. Yhteistyö kehitysyhtiöiden kanssa kotimaan asiakasyhdyspinnassa vapauttaisi Business Finland – resursseja ulkomaan toimintaan.

SEKES edellyttää, että viraston asiakaskunnan rakenne ja eri julkisten palvelutuottajien roolit otetaan huomioon kun Business Finlandille asetetaan johtokunta ja neuvottelukuntia. Yhteistyöelimet, joissa eri toimijat ovat edustettuina ja joissa kuullaan yritysyhdyspinnassa toimivien viestiä yritysten tarpeista ovat tärkeitä sekä valtakunnallisella, että paikallisella tasolla.

Lakiluonnoksessa esitetään rahoituskeskukselle mahdollisuutta kilpailuttaa palveluja pk-yritysten puolesta. Palvelusetelin käytöstä liiketoiminnan kehityspalvelujen tarjontaan on hyviä kokemuksia ja SEKES kannattaa palvelusetelimallin laajentamista.

Lisäksi SEKES esittää TEKESin toimintaa koskevan säännöksen, joka estää toiminimiyritysten hankkeiden rahoittamisen, muuttamista. Toiminimiyritykset toimivat usein verkostoina, joiden kautta ne kasvavat ja kansainvälistyvät ja siten muodostavat kansantalouteen merkittävän kasvupotentiaalin.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, 0500 498 020, [email protected]

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtajan toimi
Raahen seutukunta on Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kuntien muodostama 35 000 asukkaan elinvoimainen seutukunta. Meillä on voimakas positiivisen kehittymisen ilmapiiri ja tahto edelleen vahvistaa alueemme menestymistä keskellä kehittyvää Meripohjola-kasvuvyöhykettä. Alueellamme tapahtuu kovasti tulevina vuosina mm. Suomen suurimman investointihankkeen, Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamisen vuoksi. Raahen seutukunta on elinkeinorakenteeltaan yksi Suomen erikoistuneimpia, mikä johtuu teollisuuden suuresta osuudesta. Tulevaisuudessa teräksen rinnalle nousevat ydin- ja tuulivoimaenergiateollisuus sekä voimakkaasti kehittyvä matkailuala tulevat monipuolistamaan toimialakirjoa. Haemme nykyisen johtajan eläkkeelle siirtymisen johdosta

KEHITTÄMISKESKUKSEN JOHTAJAA

toistaiseksi voimassaolevaan virkaan.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus ja sen osana Raahen seudun yrityspalvelut toteuttavat alueellaan aluekehitys- ja yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluita. Kehittämistyössä hyödynnetään EU:n rakennerahasto-ohjelman hankerahoitusta. Teemme hanketyössä tiivistä yhteistyötä muiden vastaavien kehittämisorganisaatioiden kanssa.
Kehittämiskeskuksen johtajan tehtävässä keskityt nykyisten toimintatapojemme sekä palveluidemme kehittämiseen ja tehostamiseen tuoden lisäarvoa seutukunnalle ja ennen kaikkea alueemme yrityskentälle. Mukanasi saamme uutta potkua elinvoimastrategiamme 2016 – 2020 toteuttamiseen sekä kykyä katsoa isompaa kuvaa ja visioida tulevaa kehittyvässä toimintaympäristössämme. Olet kehittäjä, innovaattori ja verkostoituja, jolla on kuitenkin tukevasti ”jalat maassa”. Olet sitoutunut työhösi ja osaat myydä ideasi.
Tehtävässä menestymisen kannalta on hyödyllistä tuntea kunnallista päätöksentekoa sekä puhua samaa kieltä alueen elinkeinotoimijoiden kanssa. Osaat katsoa asioita strategiselta tasolta etkä pelkää laittaa itseäsi likoon myöskään käytännön tekemisessä.

Uskallat ehdottaa uutta ja toimit luontevasti ympäristössä, jossa asiat tai suuntaviivat eivät tule aina annettuina. Sinusta löytyy hankkeiden ja ideoiden läpivientikykyä sekä rohkeutta haastaa ja kyseenalaistaa. Hallitset erityisen hyvin kokonaisuuksia ja motivoidut muutoksen tuomista haasteista. Olet asiakaspalveluhenkinen ja yhteistyökykyinen henkilöstöjohtaja asiantuntijaorganisaatiollemme.

Kehittämiskeskuksen johtajalta vaaditaan:
•soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus
•työkokemusta johtamisesta ja kehittämistyöstä.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:
•asiantuntijaorganisaation johtamiskokemusta
•yritys- ja elinkeinoelämän tuntemusta
•yhteistyökykyä

•hyvää kielitaitoa

Jätä hakemuksesi, palkkatoiveesi ja CV Kuntarekryn kautta osoitteessa
Hakuaika päättyy 14.8. klo 23.00

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä:
kehittämiskeskuksen johtaja Risto Pietilä, puh. 044 439 3291, [email protected]
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala, [email protected], tiedustelut vain sähköpostitse

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada