SEKESin lausunto kasvupalvelut Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

HE 35/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:ltä asiantuntijalausuntoa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. SEKES kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää seuraavaa:

Kehitysyhtiöiden rooli elinkeino- ja kasvupalveluissa

Kehitysyhtiöt ovat kuntien omistamia, vapaaehtoisista tarpeista syntyneitä yhtiöitä, jotka edistävät alueen yritysten kasvua sekä kilpailukykyä ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa. Kehitysyhtiöiden yritysneuvojat kohtaavat laajasti erilaisia asiakkaita (SEKES-verkosto työskentelee vuosittain noin 30 000 yrityksen kanssa), arvioivat asiakkaiden palvelutarpeen ja vastaavat oman palvelutarjontansa ohella yritysten ohjaamisesta sekä yksityisten, että julkisten palveluiden käytössä. Asiakastarpeen sekä julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan väliin asettuva välittäjärooli lähellä asiakasta on yksi kehitysyhtiön tehtävistä osana kansallista yrityskehitysjärjestelmää.

Kasvupalvelu-uudistus ei vaikuta kuntien oikeuteen järjestää elinkeinopalveluja. Uudistus korostaa kehitysyhtiöiden ja kuntien elinkeinopalvelujen roolia yrittäjien lähipalveluna, porttina kaikkeen yrityspalvelutarjontaan, myös maakuntien ja valtakunnallisiin (Business Finland) kasvupalveluihin. On tärkeää, että yrittäjät löytävät kasvua, kansainvälistymistä, innovaatioita ja investointeja sekä osaamisen kehittämistä edistävät palvelut. Samoin on tärkeää, että palvelut kohdentuvat yrityksiin, joissa niiden vaikutus on paras.

Kasvupalveluiden ja kuntien kehitysyhtiöiden yhteistyön tulee olla asiakaslähtöistä ja saumatonta sekä muodostettava julkisten yrityspalvelujen katkeamaton ketju. Palvelupolut alkavat paikalliselta tasolta, jossa erityisesti pk-yritysten ensimmäisenä, luontevana kontaktina on kehitysyhtiö.

Tavoite on tuottaa yhä suurempi osa palveluista digitaalisesti. Tämä korostaa kehitysyhtiön roolia, kokemus on osoittanut, että digitaalisten palvelujen käyttö ja sen aloittaminen vaatii monessa tapauksessa lähipalveluna tuotettua henkilökohtaista ohjausta.

Kehitysyhtiöiden rooli työllisyys- ja kasvupalveluissa

Kehitysyhtiöiden yritysneuvojat ovat selvillä myös yritysten työvoimatarpeista joko asiakasyritysten itse kertomana tai niin, että yritysneuvoja itse havaitsee yrityksessä työvoimatarpeen ja nostaa asian esiin. Kehitysyhtiö toimii näin työllistämistoimissa lähipalveluna, toimijana yritysyhdyspinnassa, jolla on ajantasainen tieto yrityksen työvoimatarpeista.

Tämä tiedon hyödyntämiseen maakunnan työllisyystoimissa tulee luoda toimiva käytäntö, yksinkertaisimmillaan kehitysyhtiölle nimetään vastuuhenkilö, jolle kehitysyhtiö raportoi työvoimatarpeesta. Maakunnan vastuuhenkilö etsii yritykselle työhön sopivia kandidaatteja ja kehitysyhtiö auttaa yritystä palkkaamiseen liittyvissä asioissa (työsopimukset, lait, säädökset, ym.).

Jo nykyisellään kehitysyhtiöillä on toimivia käytäntöjä TE-toimiston kanssa ja osa kehitysyhtiöistä liittää mukaan hankerahoitteista koulutustoimintaa, mikä nyt vallitsevan osaajapulan vallitessa on tärkeää.

Maakuntien vastuu

Valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalveluiden sekä kuntien elinkeinopalveluiden ja työllisyysresursoinnin  on muodostettava saumaton ketju. Tämä edellyttää kuntien, maakuntien ja yrittäjien välistä tiivistä ja avointa vuoropuhelua. SEKES korostaa tämän huomioimista uusia maakuntia rakennettaessa niin, että maakunnat luovat tavat maakunnan, kuntien ja elinkeinoelämän systemaattiselle vuoropuhelulle.

Maakunnan päätettäväksi jää yritystoiminnan, yrittäjyyden sekä kansainvälistymisen edistämiseen sekä innovaatiotoiminnan edellytysten luomiseen tähtäävien kasvupalvelujen järjestäminen. Yrittäjyyden kannalta on haitallista, jos maakunnat eivät näitä palveluja järjestä tai jos maakunta ei varaa näihin riittävästi resursseja. Toisaalta on hyvä, että maakunnat pystyvät päättämään itse näistä palveluista. Se mahdollistaa alueen elinkeinoelämän ja yrittäjien sekä työnhakijoiden tarpeiden huomioimisen sekä alueen vahvuuksista lähtevän kasvun voimistamisen tiukasti laissa normitettua palvelutarjontaa paremmin.

Kuntien panostukset yrittäjyyden edistämiseen ja työllisyydenhoitoon ovat vuositasolla yli miljardi euroa. Kasvupalvelu-uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että kuntien motivaatio resursoida työllisyys- ja yrityspalveluihin säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Tämä korostuu tilanteessa, jossa maakuntien yleiskatteinen rahoitus ei mahdollisesti riitäkään pääosin vapaaehtoisten ja harkinnanvaraisten kasvupalvelutehtävien rahoittamiseen.

Allianssimalli

Lakiesitys nostaa esiin allianssimallin, jolla parannetaan maakunnan kasvupalveluiden ja kuntien elinvoimapalveluiden yhteensovittamista  Yhteensovittamisen tavoitteena on mahdollisimman suuri vaikuttavuus. hyödyntämisen. SEKES näkee, että allianssimalli on käyttökelpoinen joissain kasvupalveluissa ja sopii erityisesti tilanteisiin, joissa pyritään ratkaisemaan tunnistettu ongelma, esim. vaikeasti työllistyvien palvelut. Allianssiin liittyen on sovittava osapuolten pääsystä eri tietojärjestelmiin, jotta asia ei muodostu tehokkaan toiminnan esteeksi.

On hyvä, että lakiesitys ei määrittele allianssimallia tarkasti, jolloin jää tilaa innovoinnille ja uusien toimintatapojen luomiselle.

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry,

Jaakko Helenius

Toiminnanjohtaja

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Risto Liljeroos kuollut

SEKESin emerituspuheenjohtaja ja Prizztech Oy:n entinen, pitkäaikainen toimitusjohtaja Risto Liljeroos menehtyi sairaskohtaukseen ennen vappua.

Risto muistetaan porilaisena isolla sydämellä sekä osaavana, ystävällisenä ja huumorintajuisena seniorihahmona kehitysyhtiötoiminnassa. Risto valittiin ansioistaan myös SEKESin kunniajäseneksi numero 2. kevään yhdistyskokouksessa.

SEKES-verkosto kunnioittaa puheenjohtajansa muistoa.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Ikaalisten Kylpyläkaupunki SEKESiin

Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy liittyi SEKESin jäseneksi. Kylpyläkaupunki  on kaupungin ja paikallisten yritysten omistama, v. 1986 perustettu täyden palvelun matkailutoimisto ja elinkeinoyhtiö. Työhön  kuuluu mm. Ikaalisten ja sen lähialueiden matkailumarkkinointi ja -neuvonta, majoitus-, lippu- ja ryhmävaraukset, opasvälitys, Ikaalisten yritysneuvonta sekä asukasmarkkinointi. Lisäksi yhtiö välittää lomamökkejä koko Pirkanmaan ja Satakunnan alueella.

SEKES-verkosto toivottaa Kylpyläkaupungin  lämpimästi tervetulleeksi mukaan!

Lisätiedot toimitusjohtaja Leena Kallio 050 526 0382 ja toiminnanjohtaja Jaakko Helenius 0500 498 020

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Onnistuneet yrityskaupat tuovat kasvua paikkakunnalle

Omistajanvaihdoksiin rohkaistaan isolla yhteishankkeella, joka starttasi huhtikuussa. Tavoite on lisätä myyntikelpoisten yritysten lukumäärää ja sitä kautta yrityskauppoja, kehittää hankkeessa mukana olevien keskinäistä yhteistyötä ja toimintatapoja, yhtenäistää ja tehostaa yhteistä viestintää, kehittää alueellista elinvoimaa sekä lisätä yleistä ymmärrystä omistajanvaihdosteeman merkityksestä myös päättäjien parissa.

Hankkeen päärahoittaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Muita rahoittajia ovat Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Business Finland, Finnvera, Fennia-konserni ja Elo, Suomen Uusyrityskeskukset, Nordea, Danske Bank sekä Suomen Yrityskaupat. Nämä muodostavat hankkeen ohjausryhmän, ov-foorumin.

Ohjausryhmässä ovat lisäksi mukana Suomen Yrityskummit, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Ohjausryhmässä puhetta johtaa Jari Huovinen EK:sta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä.

– Elinkelpoisen yrityksen toteutumaton omistajanvaihdos haaskaa aina osaamista ja omaisuutta, korostaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Myös yhteiskunnan kokonaisetu edellyttää yrityskannan jatkuvuutta – sitä, että löytyy uusia yrittäjiä jatkamaan kehityskelpoista yritystoimintaa. Kyse on työpaikoista, verotuloista sekä alueiden vireyden ja elinvoiman varmistamisesta, ministeri muistuttaa.

– Omistajanvaihdos  tulee ajankohtaiseksi kaikille yrittäjille ennemmin tai myöhemmin ja kehitysyhtiöt  haluavat palvella yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Aktiivinen OV-toiminta on keskeistä elinvoiman lisäämisessä, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKESin toiminnanjohtaja Jaakko Helenius sanoo.

Työ kestää ainakin kaksi ja puoli vuotta, mahdollisesti pitempään.

Lisätietoja hankkeesta:

Erityisasiantuntija Kari Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö, [email protected], 029 506 2366

Toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry, [email protected], 0500 498 020

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Kehitysyhtiöiden hallitusten työpaja 22.5. Tampere, hotelli Ilves

SEKES järjestää KUJOa edeltävänä päivänä kehitysyhtiöiden hallituksille suunnatun työpajan viimevuotiseen tapaan. Pajassa keskitytään kehitysyhtiön haasteisiin ja mahdollisuuksiin hallituksen näkökulmasta korostaen erityisesti vertaisoppimista. Hinta 100 eur /hlö, sisältäen illallisen, ilmoittautumiset tästä

OHJELMA

 • 13.00 Tervetuloa ja ice breaker: Jaakko Helenius / Jussi Heimonen
 • 13.15 Miten olemme edenneet Oulussa sovittujen asioiden kanssa?
 • 13.30 Kasvupalvelu-uudistus ja sen vaikutus kehitysyhtiöihin
  • Jarkko Huovinen, Kuntaliitto
 • 14.15 Kehitysyhtiön kaksi asiakaskuntaa, yritykset ja toiminnan rahoittajat
  • mitä voimme oppia kollegoiltamme viestinnästä, työpaja
 • 15.00 Kahvitauko ja verkostoituminen
 • 15.30 Tulosten purku
 • 16.00 Hallituksen rooli, kokoonpano ja vastuu, työpaja
  • asiantuntijahallitus vai jäsenet yrityksistä, kuntajohdosta ja poliitikoista?
  • mitä hyvää / mikä voisi olla paremmin näissä vaihtoehdoissa?
 • 17.20 Päivän yhteenveto: Jaakko Helenius
 • 19.00 Illallinen, keskustelut päivän teemoista

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin ajankohtaisseminaari 17.4. – materiaalit

SEKES järjesti yhdistyskokouksen yhteydessä ajankohtaisseminaarin, jossa mm. kasvupalvelu-uudistuksesta, digitalisaatiosta, yritysten tilannekuvasta ja ajankohtaista kehitysyhtiöistä.  Seminaari on edelleen katsottavissa SEKESin Youtube-kanavalla tässä.

Esitysten materiaalit

 •  Työnantajayritysten tilannekuva ja toiveet yrityspalveluille, tässä
  • KTT Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK   
 • Digitaalisaation vaikutus johtamiseen ja yrityskulttuuriin, tässä
  • TkT Kimmo Suominen, Rohjeta Oy
 •  Kasvupalvelu-uudistus, tässä
  • Osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman, TEM
 •  SOLVED-alusta asiantuntijahakuun, tässä
  • Heikki Ojaniemi, SOLVED
 • Ajankohtaista vieritulkintaa kehitysyhtiöistä, tässä 
  • Kehitysjohtaja Janne Antikainen, MDI

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Yrityssalo Oy hakee toimitusjohtajaa

Tehtävä

Edistät myönteistä yritysilmapiiriä, yritystoimintaa tukevia edellytyksiä sekä infraa alueella. Salon alueen menestys kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa on sinulle tärkeää, ja osaltasi edesautat Salon seudulle kohdennettavien hankkeiden ja rahoitusten saamista. Työssäsi raportoit Yrityssalo Oy:n hallitukselle.

Odotamme sinulta omakohtaista kokemusta yrityselämästä ja johtamisesta. Taustasi kautta sinulla on näkemystä siitä, miten Yrityssalo voi tukea alueen yrityksiä. Olet vahva toimeenpanemaan suunnitelmia sekä erinomainen verkostoituja ja vaikuttaja niin yritysten kuin julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Koulutustaustana sinulla on todennäköisesti vähintään AMK-tasoinen tutkinto. Salo on vahva kansainvälinen toimija, joten verkostoidut ja esiinnyt sujuvasti myös englanniksi.

Odotamme sinulta aitoa intohimoa Salon alueen yrityselämän kehittämiseen! Tarjoamme innovatiiviselle ja innostuneelle johtajalle kehittämistehtävän alueellisesti näkyvässä palveluyhtiössä positiivisessa vireessä.

Kiinnostuitko? Lisätietoja tehtävästä antaa Mercuri Urvalilla Petra Naavalinna (p. 0207 420 558), tavoitat Petran viikoilla 15-16 Lähetä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen viimeistään 29.4. osoitteessa www.mercuriurval.fi, FI-12466

Yrityksestä

Yrityssalo Oy on Salon kaupungin omistama osakeyhtiö – yrittäjyyden palvelukeskus – joka palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrityksiä. Yrityssalo tukee kaikin eri keinoin uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä sekä olemassa olevien työpaikkojen säilymistä. Yrityssalon liikevaihto on 1,5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 12 henkilöä.

Salo on reilun 53 000 asukkaan vireä kaupunki Varsinais-Suomessa. Salossa toimii yli 5 000 yritystä ja lähes 1 000 maatilaa. Salossa on satoja menestyviä ja palkittuja yrityksiä, joista moni toimii kansainvälisillä markkinoilla. Yritykset toimivat monipuolisesti eri toimialoilla, joista vahvimpia ovat ICT-ala, perusteollisuus ja palvelutoimiala sekä muovi- ja metalliteollisuus. Toimivat yritysten yhteistyöverkostot ovat yksi Salon vahvuuksista. Alueen yritysilmapiiri sekä sijainti ovat erinomaiset.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKES järjestää Horisontti 2020 hankehakukoulutusta

EU:n Horisontti 2020 on maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jonka koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014-2020. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla EU-alueen tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa ja etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tärkeä rooli työllisyyden ja talouskasvun vetureina, ja siksi niiden osallistumiseen Horisontti-hankkeisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Pk-yritykset voivat osallistua yhteishankkeisiin yhdessä kumppanien kanssa tai hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen yksinkin uudesta pk-instrumentista. Yhteishankkeeseen pk-yrityksen on helppo lähteä mukaan esimerkiksi yhdessä suomalaisen yliopiston tai kehitysyhtiön kanssa.

Parantaakseen kehitysyhtiöiden edellytyksiä hyödyntää Horisontti-rahoitusta, järjestää SEKES yhdessä EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelmat EUTIn kanssa Horisontti-hankehakukoulutuksen huhti-toukokuussa.

Ohjelma

11.-12. huhtikuuta

Yleistä / uutta H2020 (EUTI, Elina Holmberg / Heidi Gunther), 3 esimerkkihanketta: Idean löytyminen, toteutus, kokemuksia,  konsortiohankkeet (Spinverse, Pirjo Pasanen),  H2020 hankkeen koordinaattorina toimiminen (Spinverse, Pirjo Pasanen)

3.- 4. toukokuuta

Fast Track to Innovation Instrument (EUTI, Elina Holmberg /  Heini Gunther), SME instrument proposal; preparation and writing (Invent Baltics, Silver Toomla), EU-evaluaattorin kommentit, osallistujien omien hankeaihioiden läpikäynti, työstö pienryhmissä,  ohjeistus ja vertaisoppiminen

Lisätiedot Jaakko Helenius, 0500 498 020

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Lapista mallia Kiinan kiertotalouden kehittämiselle ”Tavoitteena globaalin mallin luominen”

Kiinalainen valtiojohtoinen China Association of Circular Economy (CACE) ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet kiertotalouden kehittämisyhteistyöstä. Mittavaan yhteistyöhön tähtäävä sopimus (Memorandum of Understanding) on merkittävä Digipoliksen luotsaamalle Kiertotalouskeskukselle, sillä se tarkoittaa lappilaisen osaamisen viemistä Kiinan laajoille markkinoille. CACE vastaa muun muassa ympäristönsuojelun kehittämisestä Kiinassa.

– Tämä on erittäin merkittävä osoitus siitä, että suomalainen ja lappilainen kiertotalouskonsepti kiinnostaa Kiinaa myöten. Aluksi kyseessä on kehittämisyhteistyö, joka syvenee jatkossa yritysyhteistyöhön. Seuraava vaihe on kansainvälinen yhteistyötapaaminen, johon osallistuu potentiaalisia kumppaneita eri maista. Kunnianhimoisena tavoitteena on globaalin teollisen kiertotalouden mallin luominen yhteistyössä Sitran ja muiden kumppaneiden kanssa, kertoo Kiertotalouskeskuksen vetäjä Kari Poikela.

Sitran johdolla Suomelle laadittiin viime vuonna maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden toimintaohjelman tiekartta, jonka tavoite oli luoda yhteiskuntaan yhteinen tahtotila kiertotalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot. Sitra nimesi yhdeksi tiekartan avainhankkeeksi Kemin Digipoliksen vetämän teollisen kiertotalouden innovaatioalustan.

– Sitra on toiminut sillanrakentajana yhteistyön rakentamisessa Kiinan suuntaan. Ilman Sitran tukea pitkään tekemämme edelläkävijätyön kehittäminen ja vieminen uudelle asteelle ei olisi ollut mahdollista, jatkaa Poikela.

Kiertotalouskeskus on alansa uranuurtaja

Kemiin perustettavan kierto- ja biotalouskeskuksen perustajina ja ydintoimijoina ovat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu.

– Osaamiskeskuksen perustaminen on looginen jatko Digipoliksen työlle kiertotalouden edistämisessä. Digipoliksen teollisen kiertotalouden asiantuntijatiimi on keskuksen käytössä. Kierto- ja biotalous ovat Kemin kaupungin strategisia kehittämisaloja. Kemin kaupunki haluaa vauhdittaa Kemin Digipolis Oy:n viime vuosien menestyksellistä kiertotalouden kehitystyötä sekä kaupungin ja kansallisenkin elinvoiman luomista, kertoo Kari Poikela.

Lapin ammattikorkeakoulu on valinnut kierto- ja biotalouden kehittämisen strategiseksi painopistealakseen ja panostaa asiaan jatkossa projektien lisäksi vuosittain yli 200 000 euroa strategista kehittämisrahaa, jolla perustetaan kierto- ja biotalouskeskus. Lisäksi ammattikorkeakoulu satsaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä opetuksen kehittämiseen kahden vuoden aikana noin 400 000 euroa. Kiertotalouden koulutusmoduuli käynnistyy tänä vuonna.

Lisätietoja:

Kari Poikela, Keskushankkeen vetäjä, Digipolis Oy ja Lapin AMK, kari.poikela(at)digipolis.fi, 050 435 8283

Digipolis kuuluu SEKES-verkostoon.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Forssan Yrityskehitys, Kempele ja Pyhäjärven Kehitys SEKESiin

Forssan Yrityskehitys Oy, Kempeleen kunta  ja Pyhäjärven Kehitys Oy ovat liittyneet  SEKES ry:n jäseniksi. Uusien jäsenten myötä SEKESin jäsenmäärä nousee 50:een.

Forssan Yrityskehitys Oy on Forssan kaupungin kokonaan omistama kehitysyhtiö, joka jo aiemmin oli pitkään SEKESissä mukana.  Yhtiöllä on mm. yritysneuvontaa, tilavuokrausta, omistajanvaihdos- ja sijoitumispalveluja sekä aloittaville, että jo toiminnassa oleville yrityksille. Hankkeiden piirissä on nykyisellään mm. vihreät innovaatiot ja resurssiviisaus sekä KasvuOpen Hämeen kasvupolku. Lisätiedot toimitusjohtaja Maria Jokinen,  050 342 4902

Kempeleen kunta toteuttaa elinkeinokehitystä kunnan organisaatiossa, yrityspalveluihin kuuluvat mm. tontit ja toimitila-asiat, myynnin ja markkinoinnin kysymykset, avustusten ja rahoitusten haku, liiketoiminnan aloittaminen tai uudistaminen ja  yhteistyö viranomaisten kanssa. Kempeleen toteuttamien kehittämishankkeiden kautta parannetaan yritysten toimintaympäristöä ja kilpailukykyä sekä kunnan vetovoimaisuutta. Lisätiedot elinkeinojohtaja Miia Marjanen, 050 316 9701.

Pyhäjärven Kehitys Oy on Pyhäjärven kunnan alueella toimiva kehitysyhtiö, jonka tarjontaan kuuluu mm. toimitilapalvelut, yrityksen perustamispalvelut, liikeidean arviointi, liiketoiminnan suunnittelu, rahoitus- ja hankeneuvonta, kannattavuuden analysointi, omistajanvaihdokset ja kehittämishankkeet, mm. Pyhäjärven kaivoksen uusiokäyttöön tähtäävä Callio.  Yhtiö tekee myös yhteistyötä Nivalan-Haapajärven Seutu NIHAKin  kanssa. Lisätiedot toimitusjohtaja Risto Alaheikka, 040 966 0168

SEKES-verkosto toivottaa tervetulleeksi mukaan!

Kommentit

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada