Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

SEKESin hallitusohjelmatavoitteet 2023 – 2027

Kuntien omistamien kehitysyhtiöiden / elinkeinotoimien työ jakautuu yrityskehitykseen, liiketoimintaympäristön kehittämiseen mm. hankkeiden kautta ja aluemarkkinointiin. Laaja kontaktipinta yrityksiin, paikallisten olosuhteiden tuntemus ja yritysten tarpeisiin sovitettu erityisosaaminen antavat kehitysyhtiöille edellytykset toteuttaa kuntien ja myös valtion elinkeinopoliittisia tavoitteita. SEKES-verkoston 700 asiantuntijaa työskentelee vuosittain 40 000 yrityksen kanssa

Yhteistyön vahvistaminen Team Finlandin ja muiden yrityspalveluorganisaatioiden sekä kuntien yritysneuvonnan välillä.

TEMin vuosina 2021-22 toteuttamassa Team Finland -toiminnan tehokkuuden arvioinnissa nousi jälleen esiin kuntien rahoittamien kehitysyhtiöiden/elinkeinotoimien kaksoisrooli:

  1. Tuo alueensa yrityksille tarvittavat kehitys- ja neuvontapalvelut
  2. Toimii ikkunana kaikkiin yrityspalveluihin mukaan lukien Team Finland – palvelut. Arvioidessaan yritysten palvelutarpeen ja kohdentaessaan ne parhaiten hyötyviin yrityksiin, parantaa kehitysyhtiö koko yrityspalvelujärjestelmän vaikuttavuutta.

Yhteistyötä kehitysyhtiöiden ja Team Finlandin välillä tulee edelleen syventää muokkaamalla lainsäädäntöä siten, että se mahdollistaa tietojen vaihdon TEM-konsernin ja kehitysyhtiöiden tietojärjestelmien välillä, kiinteyttämällä Team Finland -aluekoordinointiryhmätoimintaa ja kaikin tavoin huomioimalla kehitysyhtiöt osana kansallista yrityspalvelujärjestelmää. Tärkeä askel yhteistyön kehittämisessä on Team Finland -arvioinnissa kehitysyhtiöille ja SEKES:lle ehdotettu paikka Team Finlandin kansallisessa johtoryhmässä.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli sekä roolijako yrityskehityksessä ja siihen liittyvässä hanketyössä kehitysyhtiöiden kanssa

Opetus- ja kulttuuriministeriön nykyinen rahoitusmalli ohjaa ammattikorkeakouluja yrityskehitykseen liittyvään hanketyöhön palkitsemalla lisärahoituksella niiden hankkimaa ulkopuolista hankerahoitusta, sisältäen alueelle jo myönnetyn, esim. ESR-rahoituksen. SEKES esittää huolensa, että rahoitusmalli heikentää osaamiseen perustuvaa työnjakoa yrityskehityksessä ja vähentää elinkeinopalvelujen resursointia kuntien siirtäessä rahoitusta kehitysyhtiöiltä ammattikorkeakouluille, mistä se ei kuitenkaan kanavoidu alueen elinkeinopalveluihin. Ammattikorkeakoulujen suoraan EU:sta kilpailun kautta hankitun rahoituksen palkitsemista SEKES ei pidä ongelmallisena, se tuo aidosti uutta resurssia alueen kehittämiseen.

Monilla alueilla ammattikorkeakoulun ja kehitysyhtiön välillä on luontevaa, osaamiseen perustuvaa työnjakoa, jossa ammattikorkeakoulu vastaa TKI-painotteisista ja kehitysyhtiö yrityskehittämiseen liittyvistä hankkeista ja roolien puitteissa hankkeita tehdään myös yhdessä. SEKES kokee tällaisen yhteistyön jatkamisen ja roolien osaamispohjaisen kirkastamisen tuovan hanketyöhön parhaan vaikuttavuuden.

Kehitysyhtiön rooli julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun uudistamisessa

Järjestämisvastuun lähtökohtana tulee olla mahdollisuus hyödyntää työllisyyden hoitamisessa kuntien vastuulla jo nykyisin olevien tehtävien tuomaa lisäarvoa. Kunnan elinkeinotoimen / kehitysyhtiön yhteys työvoimapalveluihin jää nykyisessä lakiehdotuksessa käytännössä vaille merkitystä, vaikka ne tuntevat alueen yritykset ja niillä on keskeinen rooli uudistuksen onnistumisessa. Kehitysyhtiö tuo TE-palvelujen järjestäjän tietoon työvoiman kysynnän lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä auttaa yritystä rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Valtiolla on uudessa järjestelmässä vastuu tietojärjestelmistä, mikä tiedon tasalaatuisuuden ja yhteismitallisuuden kannalta on hyvä ratkaisu. Sekä lainsäädännön muutosten, että tietoteknisin toimin tulee päästä siihen, että elinkeinotoimen / kehitysyhtiön tietojärjestelmät, kuten CRM pystyvät keskustelemaan valtion ylläpitämän järjestelmän kanssa.

Uudistuksessa siirtyy kunnille myös nykyisten TE-toimistojen elinkeinopalvelu -osuus, mikä on varsin ohuesti resursoitu. SEKES muistuttaa, että siirtyvä E-palvelu ei määrällisesti tai laadullisesti mitenkään korvaa kehitysyhtiön tekemää työtä eikä tällaista signaalia tule kunnille syntyä.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, @sekes.fi, 0500 498 020